Top 9 # Quy Trình Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Inkndrinkmarkers.com

Quy Trình Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su

Ngày đăng: 24/04/2015, 23:00

I QUY TRÌNH KỸ THUẬT CÂY CAO SU TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 PDF processed with CutePDF evaluation edition chúng tôi Chỉ đạo biên soạn Lê Văn Bình Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Việt Nam Mai Văn Sơn Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Ban sửa đổi quy trình kỹ thuật Trưởng ban: Trần Thò Thúy Hoa Thư ký tổng hợp: Đỗ Kim Thành Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống Phạm Thò Dung, Phạm Văn Hằng và Trần Thò Thúy Hoa Quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản Lê Mậu Túy, Phạm Văn Hằng và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cao su kinh doanh Nguyễn Anh Nghóa, Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Văn My và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ thuật Bảo vệ thực vật Phan Thành Dũng và Phạm Văn Vinh Ban biên tập Nguyễn Tấn Đức, Phạm Văn Vinh, Trần Thò Thúy Hoa và Đỗ Kim Thành II Đ ến năm 2003, diện tích cao su thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam đạt 219.600 ha, trong đó 173.700 ha đang được khai thác mủ. Diện tích cao su này trải rộng từ Đông Nam bộ đến Tây Nguyên và miền Trung, điều kiện sinh thái của các vùng này rất khác nhau, sinh trưởng và năng suất của cây cao su cũng thay đổi tùy điều kiện môi trường. Năng suất cao su trên vườn cây của Tổng Công ty Cao su đã cao dần, từ 0,7 tấn/ha/năm vào những năm 1990 đến 2003 đạt năng suất bình quân là 1,52 tấn/ha/năm; tại Tây Nguyên là 1,15 tấn/ha/năm, tại Đông Nam bộ và Quảng Trò là 1,56 tấn/ha/năm. Thành tựu kỹ thuật đạt được trong ngành cao su vừa qua là từ sự đóng góp của bộ giống cao sản cùng các biện pháp nông học tiến bộ được đúc kết từ những đề tài, công trình nghiên cứu và kinh nghiệm của sản xuất. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho ngành cao su Việt Nam trong thời hội nhập, cần đưa năng suất lên 1,4 – 2 tấn/ha/năm, đồng thời rút ngắn chu kỳ kinh tế nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch sản lượng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật (giống cao sản, trồng bầu có tầng lá, quy hoạch chu kỳ khai thác mủ trong 20 năm kết hợp ứng dụng chất kích thích, cạo úp có kiểm soát, sử dụng máng chắn nước mưa, phòng trò bệnh hiệu quả …). Để cập nhật các quy trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trên, Tổng Công ty Cao su Việt Nam giao cho Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý kỹ thuật phối hợp biên soạn Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2004 và thu thập ý kiến đóng góp của cán bộ kỹ thuật ở các công ty cao su để hoàn chỉnh Quy trình. Bản Quy trình kỹ thuật cao su năm 2004 là một công trình tập thể của các cán bộ kỹ thuật trong ngành cao su, được biên soạn và chỉnh sửa rất công phu, tuy nhiên, khó tránh sai sót và sẽ lạc hậu trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sản xuất. Vì vậy, Tổng Công ty Cao su Việt Nam và Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục sửa đổi cập nhật Quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của ngành cao su. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam III Lời nói đầu IV Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống – Trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Chương 1: Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . . .2 Mục I: Kỹ thuật làm vườn ương tum trần 10 tháng tuổi . . . . . .2 Mục II: Kỹ thuật làm vườn ương bầu cắt ngọn . . . . . . . . . . . . .7 Mục III: Kỹ thuật làm vườn ương tum bầu có tầng lá . . . . . . .11 Mục IV: Kỹ thuật làm vườn ương bầu có tầng lá . . . . . . . . . .13 Mục V: Quy trình kỹ thuật vườn nhân gỗ ghép cao su . . . . . . .15 Mục VI: Quản lý vườn sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . .19 Chương II: Quy trình kỹ thuật trồng mới cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Mục I: Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Mục II: Chuẩn bò đất, thiết kế lô và xây dựng vườn cây . . . . .21 Mục III: Trồng cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Mục IV: Trồng xen trong vườn cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Chương III: Chăm sóc cao su trồng mới và cao su kiến thiết cơ bản .26 Mục I: Làm cỏ vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . .26 Mục II: Bón phân cho vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . .27 Mục III: Công tác bảo vệ vườn cây cao su kiến thiết cơ bản .28 Chương IV: Quản lý vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . .29 Phần II: Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh . . 32 Chương I: Những quy đònh chung về việc khai thác mủ . . . . . . . . . . . .33 Chương II: Tổ chức khai thác mủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Mục I: Chế độ khai thác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Mục II: Thiết kế, mở miệng cạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 MỤCLỤC Mục III: Các yêu cầu kỹ thuật trong việc khai thác mủ . . . . .46 Mục IV: Kích thích mủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Mục V: Máng chắn nước mưa cho cây cao su . . . . . . . . . . . . .52 Chương III: Chăm sóc vườn cây kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Mục I: Làm cỏ vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Mục II: Bón phân cho vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . .53 Mục III: Công tác bảo vệ vườn cây cao su kinh doanh . . . . . .55 Chương IV: Quản lý vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Mục I: Phân cấp quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Mục II: Chế độ kiểm tra kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Mục III: Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Phần III: Quy trình kỹ thuật bảo vệ thực vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Chương I: Sâu bệnh chính trên cây cao su và biện pháp xử lý . . . . . . .64 Mục I: Các sâu bệnh chính trên cây cao su . . . . . . . . . . . . . . .64 Mục II: Bệnh lá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Mục III: Bệnh thân cành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Mục IV: Bệnh mặt cạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Mục V: Bệnh rễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Mục VI: Những tác hại khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Mục VII: Sâu hại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Chương II: Cỏ trên vườn cao su và biện pháp xử lý . . . . . . . . . . . . . . .78 Chương III: Sử dụng, bảo quản thuốc và an toàn trong công tác bảo vệ thực vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Phụ lục 1: Phân hạng đất trồng cao su . . . . . . . . . . . . . . . 82 Phụ lục 2: Một số hướng dẫn điều tra đánh giá mức độ bệnh hại và cách pha thuốc vào bình phun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 V VI Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 1 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Phần I: QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG,TRỒNG MỚI & CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN 2 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Chương I QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU Mục I: KỸ THUẬT LÀM VƯỜN ƯƠNG TUM TRẦN 10 THÁNG TUỔI Điều 1: Thời vụ làm vườn ương Đặt hạt từ tháng 7 đến tháng 8. Điều 2: Chuẩn bò đất DĐất làm vườn ương gần nguồn nước tưới, đất tốt, bằng phẳng, thành phần cơ giới nhẹ (ưu tiên chọn đất thòt pha cát). Không chọn đất ngập úng, sỏi cơm, đá ong. Vò trí vườn ương thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc và vận chuyển. DKhai hoang và làm đất xong trước ngày 30/6. Đất khai hoang sạch cây cối, lùm bụi, rà sạch gốc rễ và được cày bừa cho tơi xốp. Nếu đất có pH KCl < 4, bón vôi bột 500 kg/ha, vôi bột được rải đều trên toàn diện tích rồi cày vùi. Điều 3: Thiết kế vườn ương DVườn ương được thiết kế theo yêu cầu chống xói mòn, chống úng vào mùa mưa, thuận tiện cho việc thi công, chăm sóc và quản lý. DVườn ương được chia thành những ô kích thước 20 m x 10 m, các ô cách nhau bằng đường đi. Vườn ương có quy mô dưới 1 ha thì đường đi rộng 2 m. Vườn ương có quy mô trên 1 ha có đường chính rộng 5 m, đường phụ rộng 3 m. DBố trí cây trồng theo kiểu nanh sấu trên hàng kép (90 + 30 cm) x 20cm, với khoảng cách như sau: Hai hàng đơn cách nhau 30 cm. Hai hàng kép cách nhau 90 cm. Cây cách cây 20 cm. DMật độ thiết kế 80.000 điểm/ha; sau các lần tỉa loại, số tum ghép đạt tiêu chuẩn đủ để trồng mới đại trà ít nhất 70 ha ở Tây Nguyên và ít nhất 80 ha ở Đông Nam bộ. DĐối với những vùng có gió lớn, cần làm hàng chắn gió cao trên 2 m. Điều 4: Làm rãnh vườn ương DĐào rãnh sâu 50 cm, rộng 50 cm. DBón lót phân chuồng hoai 20 tấn/ha (hoặc các dạng phân hữu cơ khác có chất lượng tương đương) và phân lân nung chảy 1 tấn/ha. Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 3 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam DTrộn đều phân với đất, lấp rãnh lại trước khi đặt hạt khoảng 15 ngày. DĐối với đất dễ bò đọng nước khi mưa lớn, phải lên líp cao 10 – 15 cm, rộng 90 cm, hai mép líp cách nhau 30 cm. Điều 5: Chuẩn bò hạt giống DChọn hạt làm gốc ghép: Ưu tiên sử dụng hạt của các dòng vô tính GT 1, PB 260, kế đến là hạt PB 235, VM 515. Tránh dùng những loại hạt giống có tỷ lệ bạch tạng cao. Cần chọn các vườn cao su sinh trưởng tốt, tỷ lệ thuần giống cao để thu hạt. Chọn hạt mới rụng có màu sáng bóng, nặng, cứng, phôi nhủ còn tươi. Hạt giống sau khi thu lượm về phải rải thành lớp dày 15 – 20 cm và rấm ngay trong vòng 3 ngày. DSố lượng hạt giống cần cho 1 ha vườn ương tum 10 tháng khoảng 1200 kg. DXử lý hạt: Hạt được xử lý bằng cách đặt ngửa hạt, gõ nhẹ để vỏ hạt nứt ra phía lỗ mầm, sau đó ngâm trong nước sạch 24 – 30 giờ, sau khi ngâm được 12 giờ thì thay nước sạch một lần, sau đó vớt ra rấm vào líp cát. DRấm hạt thúc mầm trong các líp rấm có bề rộng 1 m, đường đi giữa các líp rộng 0,5 m, nền líp rấm được đổ một lớp cát dày 15 cm, phía trên có mái che. Hạt sau khi xử lý được trải thành một lớp và phủ cát đủ kín hạt, số lượng khoảng 1000 – 1200 hạt/m 2 . Hình 1: Sơ đồ thiết kế luống và hàng trồng vườn ương tum trần 4 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Điều 7: Tưới nước DNgay sau khi trồng cây, nếu trời không mưa thì phải tưới cho cây không bò héo. DChế độ tưới cần phù hợp với loại đất và thời tiết để cây sinh trưởng nhanh. Trong mùa khô, nên tưới nước ít nhất 2 lần/tuần với lượng nước khoảng 10 lít/m 2 /lần. DThời gian tưới nước: trước 10 giờ sáng và sau 3 giờ chiều. DChăm sóc líp rấm: Tưới nước bằng thùng búp sen, 2 lần mỗi ngày vào lúc 6 – 7 giờ sáng và 16 – 17 giờ chiều với lượng nước khoảng 4 lít/ m 2 /lần tưới. Nếu có mưa đủ ẩm thì không tưới. Tránh để nước đọng trên líp rấm. DHàng ngày kiểm tra nếu thấy kiến, mối xuất hiện thì xử lý bằng thuốc trò kiến, mối (như Bassa 0,2 %). Điều 6: Trồng cây ra vườn ương tum DSau khi rấm được 8 – 10 ngày, hạt đã phát triển thành cây con. Chọn những cây có thân mầm và rễ cọc dài khoảng 3 – 10 cm đem trồng ra vườn ương và trong quá trình vận chuyển phải tránh làm hư hại thân mầm và rễ cọc. Nên chọn những cây có cùng độ cao để trồng cùng hàng. DMỗi điểm chọc một lỗ trồng một cây, rễ cọc hướng thẳng xuống đất, nếu cây nào bò hư gãy thân mầm rễ cọc phải loại bỏ. Hạt được phủ một lớp đất mòn dày 1 cm rồi ém đất chặt rễ. Đặt hạt thẳng hàng theo khoảng cách quy đònh. DTrong vòng 10 ngày sau khi đặt hạt, hàng ngày kiểm tra để loại bỏ và đặt hạt khác thay thế ngay những cây không đạt yêu cầu do bò gãy, bệnh, đỉnh sinh trưởng bò hư hại, yếu ớt, xì mủ trên thân. Hình 2: Chọn cây con từ líp rấm hạt để trồng trên vườn ương […]… vườn cây theo kế hoạch khối lượng được giao, bảo đảm thực hiện tốt Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 29 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam công tác trồng mới, chăm sóc cao su KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su VN ban hành Tổ chức kiểm kê chính xác số lượng và chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về việc quản lý vườn cây. .. chỉnh D 24 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 74: Trồng dặm Phải trồng dặm và đònh hình vườn cây ngay từ năm thứ nhất, chậm nhất là năm thứ hai Trồng dặm bằng cây con đúng giống và có mức phát triển tương đương với cây trên vườn Trồng dặm trong năm thứ nhất: Hai mươi ngày sau khi trồng, kiểm tra để trồng dặm những cây chết và cây có mắt… XEN TRONG VƯỜN CAO SU Điều 75: Quy đònh chung Có thể trồng xen cây họ đậu, lúa, rau màu giữa hàng cao su trong 3 năm đầu Lưu ý: Cây trồng xen không ảnh hưởng cao su và không là ký chủ của những mầm bệnh của cây cao su Phải bón phân cho cây trồng xen, luân canh hợp lý và dùng các dư thừa thực vật sau khi thu hoạch để tủ gốc cho cây cao su Trên đất bạc màu, đất dốc, phải thiết lập thảm phủ cây họ đậu ngay… rõ ràng Điều 59: Kiểm đònh giống và thanh lọc vườn nhân Vườn nhân phải được Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam kiểm đònh và thanh lọc giống đònh kỳ Các yêu cầu về kiểm đònh giống do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam quy đònh cụ thể Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 19 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỚI CAO SU Mục I: CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT… Điều 20: Trồng cây vào bầu Xử lý, rấm hạt, chăm sóc líp rấm như điều 5 mục I Chọn những cây có rễ cọc và thân mầm dài khoảng 3 – 10 cm đặt vào bầu Khi trồng cần chọn những cây cùng chiều cao đặt vào từng hàng cho đều Trước khi trồng cây vào bầu một ngày, phải tưới nước cho đất trong bầu đủ ẩm và xốp Mỗi bầu được trồng một cây ngay giữa tâm rồi nén đất chặt rễ, phủ đất mòn kín hạt Trồng cây vào lúc trời… ty Cao su Ban hành quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su KTCB Kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật của các công ty Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ của các công ty Kiểm tra số lượng và chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm Tổ chức khen thưởng cho các công ty tùy theo kết quả kiểm kê, phân loại chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm 2 Trách nhiệm của giám đốc công ty Quản lý và. .. bảo vệ thực vật cây cao su) 28 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 84: Phòng chống cháy Hàng năm vào đầu mùa khô tiến hành làm các công tác để phòng chống cháy cho lô cao su cụ thể như sau: Phát dọn sạch cỏ quanh bìa lô Làm sạch cỏ, quét dọn cành, lá khô trên hàng cao su rộng mỗi bên 1,5 m Phát dọn chồi, cỏ giữa hàng cao su để tránh mồi… sinh và chồi ngang kòp thời Hình 7: Bầu ghép 1 và 3 tầng lá chuẩn bò trồng 14 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 41: Tuyển bầu có tầng lá đem trồng Bầu cắt ngọn được chăm sóc tiếp trong vườn ương để chồi ghép mọc mầm và phát triển được 1 – 3 tầng lá (sau cắt ngọn khoảng 30 – 60 ngày) và chỉ chọn bầu có tầng lá trên cùng ổn đònh để trồng. .. hơi vát, mắt ghép sống ổn đònh Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 11 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 29: Thời vụ đặt tum vào bầu Để sản xuất tum bầu 2 – 3 tầng lá trồng trong thời vụ trồng mới hoặc trồng dặm thì tum được đặt vào bầu trước đó khoảng 5 tháng Thời vụ: Đông Nam bộ và Tây Nguyên: từ 15/11 đến 31/12 Miền Trung và Hà Tónh trở vào: từ 1/5 đến 15/6 Bắc Trung… su phải có độ dốc dưới 30%, cao độ dưới 700 m, không bò ngập úng, không có lớp laterit hoặc tầng sỏi, đá trong phạm vi độ sâu 80 cm cách mặt đất Điều 66: Khai hoang và làm đất trồng cao su Khai hoang làm đất trồng cao su được thực hiện theo Quy trình kỹ thuật khai hoang và xây dựng vườn cây do Tổng Công ty Cao su Việt Nam ban hành Khi bàn giao để tái canh, trồng mới cao su, đất phải được khai hoang . thuật cây cao su – 2004 1 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Phần I: QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG,TRỒNG MỚI & CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN 2 Quy trình. sản xuất cây giống Phạm Thò Dung, Phạm Văn Hằng và Trần Thò Thúy Hoa Quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản Lê Mậu Túy, Phạm Văn Hằng và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ. .13 Mục V: Quy trình kỹ thuật vườn nhân gỗ ghép cao su . . . . . . .15 Mục VI: Quản lý vườn sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . .19 Chương II: Quy trình kỹ thuật trồng mới cao su . . .

Quy Trình Kỹ Thuật Cây Cao Su 2022

Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020, là văn bản hướng dẫn kỹ thuật về cây cao su từ đất, giống, chăm sóc, khai thác, bệnh hại.

Giới thiệu về Quy trình kỹ thuật cây cao su

Trước đây, Quy trình kỹ thuật cây cao su được Tổng cục Cao Su, Tổng Công ty Cao Su, tiếp theo là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng và áp dụng từ năm 1990, 1997, 2004 và 2012.

Trước những tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích cao su ra khỏi các vùng truyền thống cho nên Quy trình cần có những cải tiến, bổ sung phù hợp với điều kiện mới. Do đó, cuối năm 2020 Quy trình Kỹ thuật Cây cao su được ban hành.

Được biên soạn và chỉnh lý bởi các chuyên gia, cán bộ chuyên trách các phòng nghiên cứu thuộc Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam, các ban chuyên môn Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cùng sự đóng góp của tất cả cán bộ quản lý kỹ thuật chuyên nghiệp tại các công ty, nông trường cao su, tổ chức NGO…

Đây là tài liệu quan trọng giúp bạn nắm vững kỹ thuật canh tác Cây cao su một cách hiệu quả và bền vững nhất.

Những cái mới ở Quy trình 2020

Tiêu chuẩn đất trồng: Phân hạng đất trồng, vùng trồng chi tiết. Đảm bảo mật độ trồng từ 500 – 800 cây/ha. Đưa vào các mật độ thiết kế trồng xen trên vườn cây cao su. ( chi tiết trang 30).

Tiêu chuẩn cây giống cao su mới. Yêu cầu cao về đúng giống trong tái canh trồng mới. Bạn có thể tham khảo qua hướng dẫn chọn giống cao su.

Tiêu chuẩn về chăm sóc, vanh thân qua các năm chi tiết cho từng vùng.

Xen canh và luân canh trên vườn cây cao su (trang 66).

Phân bón, chế độ cạo, chế độ kích thích mủ cao su. (trang 87)

Bệnh hại và giới thiệu chuyên tranh chuẩn đoán bệnh hại trên cây cao su tại https://chandoanbenhonline.rubbergroup.vn/

Thu hoạch gỗ cao su, kỹ thuật sơ chế gỗ cao su.

Phát triển bền vững: Với 3 tiêu chí là phát triển kinh tế – bảo vệ môi trường – trách nhiệm. Đồng thời ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng vườn cây cao su, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và bền vững.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhận Quy trình kỹ thuật cây cao su ở đâu?

Quy trình kỹ thuật cây cao su được phổ biến tại trang web của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Truy cập vào địa chỉ : https://vnrubbergroup.com/

Chú ý bên trái – Hãy nhấn vào logo “Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020“

Nhấn vào để tải về quy trình với định dạng PDF cụ thể tên file: QUY_TRINH_KT_CAO_SU-23-12_IN_curves.pdf

Kết

5

/

5

(

2

bình chọn

)

Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Su Hào Trái Vụ Lợi Nhuận Cao

Quỳ trình trồng su hào trái vụ hiệu quả kinh tế cao

Cây su hào thông thường được trồng vào mùa lạnh, khi thời tiết mát mẻ. Đây cũng là vụ chính của su hào trong năm. Tuy nhiên việc trồng su hào trái vụ lại mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều lần trồng su hào chính vụ. Vì vậy, nhiều bà con nông dẫn rất quan tâm đến kỹ thuật trồng su hào trái vụ. Xuất phát trừ lý do trên, Cẩm nang cây trồng xin cung cấp những thông tin đầy đủ về kỹ thuật trồng su hào trái vụ nhằm giúp bà con có thể tự tin canh tác sản xuất su hào trái vụ mang lại giá trị kinh tế cao.

Trồng su hào trái vụ trong nhà lưới

1. Thời vụ trồng su hào trái vụ là khi nào?

– Trồng su hào trái vụ tức là trồng su hào vào mùa nóng. Vì vậy cần lựa chọn các giống có khả năng chống chịu được nắng nóng mà vẫn đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt. Một số giống trồng trái vụ đang phổ biến hiện nay như B40, Winner, …Tùy vào điều kiện cụ thể để lựa chọn giống thích hợp.

– Đối với các giống chịu nóng có thể gieo trồng thời vụ từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hằng năm.

Trồng su hào trái vụ lợi nhuận lớn

2. Kỹ thuật gieo hạt giống su hào trái vụ

– Trồng su hào trái vụ thời tiết nắng nóng nên hạn chết việc bấm trồng lại cây sẽ gây mất nhiều thời gian. Do vậy tiến hành làm đất và gieo hạt trực tiếp ra ruộng sản xuất.

– Xử lý hạt trước khi gieo: Hạt giống trước khi gieo được ngâm vào nước ấm (43 o C – Hai sôi ba lạnh) trong thời gian 15 phút. Sau đó vớt hạt để ráo và đem ủ trong khăn ướt từ 1 – 2 ngày khi nào hạt nứt nanh thì đem đi gieo.

– Cách gieo hạt theo rạch theo mật độ rạch cách rach 7 – 10 cm, cây cách cây từ 5 – 7 cm. Gieo xong tiến hành phủ một lớp rơm rạ hoặc rấu lên rồi mỗi ngày tiến hành tưới đều đăn giữ ẩm cho đất. Khi cây mọc thì bỏ lớp rơm rạ trên mặt luống, thường xuyên tưới ẩm duy trì độ ẩm cho đất từ 60 – 70%.

Gieo su hào tím trồng trái vụ

3. Kỹ thuật làm đất và vòm che

– Đất trồng nên chọn đất thịt nhẹ hoặc pha cát, nơi đất cao để gieo hạt tỷ lệ nảy mầm cao. Đánh tơi xốp đất, sau đó lên luồng cao 25 – 30 cm, rãnh rộng 30 – 40 cm, mặt uống từ 0,8 – 1 m.

– Trong quá trình làm đất, lên luống trồng tiến hành bón lót với lượng bón tính cho 1 ha như sau 800 – 1.000 kg phân chuồng hoai mục + 600 – 800 kg Super lân + 160 – 180 kg Kali + 400 – 500 kg vôi.

– Việc làm đất, bón phân, lên luống được tiến hành ít nhất 15 – 20 ngày trước khi gieo hạt giống.

– Làm vòm che đơn giản cho luống: Do trồng trái vụ thời tiết nắng nóng và mưa nhiều nên để hạn chế tác động bất thuật từ thời tiết. Có thể sử dụng các vòm sắt hoặc bằng tre nứa uốn cong làm vòm, có kích thước theo luống để che phủ bằng lưới đen giai đoạn mới gieo và vòm nilong che mưa. Để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tránh tác động do mưa to.

4. Kỹ thuật chăm sóc cây su hào trái vụ

– Tỉa định cây: Sau khi su hào được 1 lá thật tiến hành tỉa định cây lần 1. Lần 2 tiến hành khi cây có 3 lá thật để khoảng cách cây cách cây từ 5 – 7 cm.

– Làm cỏ vun đất: Nên tiến hành tường xuyên bằng tay, hoặc kết hợp với thời điểm tỉa định cây, trước khi bón phân thúc.

Chăm sóc su hào trái vụ

* Bón phân thúc cho cây su hào trái vụ cho năng suất cao

– Lượng phân bón tính cho 1 ha su hào

– Ngừng bón phân đạm ít nhất 20 ngày trước khi thu hoạch để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Trồng su hào trái vụ không khó

* Chế độ tưới nước cho cây su hào trái vụ

– Ngay sau khi gieo hạt cần tưới nước duy trì độ ẩm cho cây từ 75 – 80%. Thông thường ngày tưới 1 – 2 lần.

– Giai đoạn mới gieo tiến hành tưới bằng vòi hoa sen lên mặt luống. Khi cây con phát triển có 3 – 5 lá thật có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh để hạn chế lây lan nấm bệnh gây hại su hào.

– Giai đoạt cây phát triển củ có thể giản thời gian tưới 1 ngày/1 lần. Nếu thời tiếp mưa đủ ẩm không cần tưới. Trường hợp mưa nhiều cần tháo nước tránh gây ngập úng dễ làm cây chết úng.

Chế độ nước cho cây su hào trái vụ

* Phòng trừ sâu bệnh hại cây su hào

– Do sản xuất trái vụ thời tiết nắng nóng, mưa nhiều nên sâu bệnh hại phát sinh gây hại nhiều.

– Cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sâu bệnh hại kịp thời có phương pháp xử lý.

– Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thực sự cần thiết để đảm bảo chất lượng sạch cho sản phẩm sau thu hoạch.

5. Cách thu hoạch su hào đúng kỹ thuật

– Thời điểm thu hoạch su hào tùy thuộc vào thời vụ trồng su hào trái vụ, loại giống, thời tiết, kỹ thuật chăm bón,… Thông thường khi thấy mặt củ đã bằng, lá non dừng sinh trưởng thì có thể tiến hành thu hoạch là thích hợp.

– Cách thu hoạch củ: Nhỏ củ khỏi mặt đất, dùng dao sắc cắt bỏ gốc, loại bỏ các lá sâu bệnh, lá già. Xếp vào thùng, sọt, túi nilong để đưa về nơi râm mát, kho lạnh, để sơ chế đóng gói trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

– Lưu ý trong quá trình sơ chế, vận chuyển không ngâm nước quá lâu, không làm giập nát đễ tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập gây thối củ.

– Tiêu chuẩn chất lượng củ su hào thành phẩm cần đạt như củ tươi, màu trắng nhạt đến đậm, không có bệnh, côn trùng và những chất không cho phép theo đúng quy định về an toàn thực phẩm.

Bội thu trồng su hào trái vụ

Nguồn: Admin tổng hợp – NO

Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây củ cải, lựa chọn đúng dụng cụ, trang thiết bị và thực hiện các bước trong quy trình trồng chăm sóc cây củ cải đúng kỹ thuật

Canxi nitrat Ca(NO3)2 là loại phân bón cao cấp cũng cấp đồng thời nguyên tố N Và Ca giúp cây trồng phát triển bộ rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng, ngăn rụng trái non, điều hòa pH đất,…

Là một loại chế phẩm có chứa nhiều vi khuẩn, xạ khuẩn, vi nấm rất tốt cho cây trồng và có tác dụng ngăn chặn được các bệnh có nguyên nhân gây ra từ…

Để nâng cao tính cạnh tranh của nông sản trên thị trường đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng được một số thị trường khó tính thì hộ dân canh tác cần lưu ý một số kỹ thuật sau.

Sản xuất cà rốt theo tiêu chuẩn VietGAP cần tuân thủ theo quy trình kỹ thuật ở tất cả các khâu sản xuất: Chọn vùng sản xuất, chọn giống, quy trình sản xuất, quy trình thu hoạch và bảo quản và chuy xuất nguồn gốc.

Kĩ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su

Đất canh tác có tầng sâu trên 1,5m không bị úng thủy, không đụng đá kết von, đá bàn, cao trình dưới 600m so mực nước biển.

Đất canh tác có tầng sâu trên 1,5m không bị úng thủy, không đụng đá kết von, đá bàn, cao trình dưới 600m so mực nước biển.

Khí hậu có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 25-28oC, lượng mưa bình quân hằng năm 1500mm phân bố mưa từ 5-6 tháng trong năm.

Đất chuẩn bị trồng cần phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ đất màu, chống úng, chống xói mòn, có mương thoát nước và xây dựng hệ thống đường đi.

Đất dốc <50 trồng thẳng hàng theo hướng Bắc Nam

Đất dốc từ 50 – 200 trồng theo đường đồng mức chủ đạo

Đất đỏ: 7m x 3m tương ứng với 476 cây/ha

Đất xám: 6m x 3m tương ứng với 555 cây/ha

Quy cách hố trồng: 60x60x60 cm (Khoan máy hoặc đào bằng tay).

Sau khi đào hố để ải 15 ngày, lấp hố bằng lớp đất mặt khoảng ½ hố, bón lót 2kg phân hữu cơ vi sinh (hay 1-1,5kg phân hữu cơ vi sinh Komix) + 300 gr lân + lớp đất mặt lấp đầy hố, cắm cọc giữa hố để đánh dấu điểm trồng sau này.

Lấy cuốc móc đất lấp trong hố lên, có độ sâu bằng chiều cao bầu cây con; dùng dao bén cắt bỏ đáy bầu 1 lớp khoảng 1-2 cm; cắt bỏ phần rễ cọc nhú ra khỏi bầu, hoặc bị xoắn trong đáy bầu, sau đó đặt bầu xuống hố, mắt ghép quay về hướng gió chính, mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất, dùng dao bén rọc túi bầu Pe từ phía dưới lên cuốn nhẹ từ từ túi bầu, cuốn lên tới đâu lấp đất tới đó, ém giữ cho bầu đất không bị vỡ, cuối cùng cho lấp đất quanh gốc bầu phủ kín cổ rễ, nhưng không lấp mắt ghép.

Dùng cuốc móc đất lấp hố lên, có độ sâu dài hơn rễ đuôi chuột cây stump; đặt tum thẳng xuống hố, mắt ghép quay về hướng gió chính lấp hố lại từng lớp đất, lấp tới đâu dậm kỹ tới đó để đất lắp chắt gốc tum; sau cùng lấp đất mặt cho cho đến ngang mí dưới mắt ghép, không để lồi cổ rễ lên mặt đất.

c. Trồng dặm: Phải trồng dặm và định hình vườn cây từ năm thứ nhất

20 ngày sau trồng phải kiểm tra, trồng dặm lại những cây chết hoặc mắt ghép chết.

Để đảm bảo vườn cây đồng đều, phải chuẩn bị 15% đối với vườn cây trồng bầu và 25 % vườn cây trồng trần trồng dặm, so với cây trồng mới.

Có thể trồng dặm bằng tum trần, bầu cắt ngọn, bầu 1-2 tầng lá hoặc Stump bầu có hai tầng lá ổn định.

Trồng dặm bằng cây con đúng giống đã trồng trên vườn cây.

Trồng mới khi thời tiết thuận lợi, đất có đủ độ ẩm

Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Trồng dặm cũng được thực hiện theo thời vụ trên.