Cách Trồng Lan Dã Hạc Sóc Lào Lên Dớn

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Trồng Lan Dendro Cho Người Mới
 • Trồng Lan Bằng Ống Nước: Chi Phí Thấp, Độc Đáo
 • Phân Loại Và Cách Trồng Lan Giáng Hương Việt Nam
 • Mách Bạn Bí Kíp Trồng Lan Hài Gấm (Hài Đốm)
 • Hướng Dẫn Cách Ghép Lan Vào Thân Cây Sống Hiệu Quả Cao Nhất
 • Cách trồng lan dã hạc sóc lào lên dớn

  https://www.youtube.com/watch?v=0dzjCp3Df2E

  These plants are growing in a shade house, notice the large number of blooms per cane. / Các lan này đang phát triển trong một ngôi nhà có bóng mát, nhận thấy số lượng lớn các hoa mỗi thân.

  When fed well, given strong light and ample watering, Den. anosmum can produce impssively large leaves. / Khi dưỡng tốt, được đưa ra ánh sáng mạnh mẽ và tưới nước phong phú, Giả hạc có thể sản xuất các lá lớn ấn tượng.

  Den. anosmum growing in a pot made out of a plastic soda bottle. Note the large size of the plant in comparison with the pot in which it is growing. If you see the older canes you will notice that they are all smaller than the new one, this is a clue that this is a relatively young plant.

  Giả hạc trồng trong một chậu được làm bằng một chai soda nhựa. Lưu ý kích thước lớn của lan so với chậu – trong đó nó đang tăng trưởng. Nếu bạn nhìn thấy các thân già, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tất cả nhỏ hơn than mới, điều này là một đầu mối rằng đây là một lan tương đối trẻ.

  The bottom of the pot was sealed with a piece of saran shade cloth, the roots grew over the saran and into the media, notice the white color of the new roots a clear sign of health.

  Đáy chậu được niêm với một mảnh vải che Saran, các rễ mọc trên Saran và vào chất trồng, chú ý màu trắng của những rễ mới là một dấu hiệu rõ ràng của sức khỏe.

  As a fanatic of pendent dendrobiums, I have had quite a lot of experience growing these lovely but at times very frustrating plants. Perhaps the most difficult problem I have had with these type of Dendrobium has been finding out by trial and error that some of the most beautiful species will not grow and flower under my climatic conditions. When I got them, in the dim phistory of the p-Internet era, there was not much information available locally on growing particular species of Dendrobium. Nowadays there is such an enormous amount of information on the Internet that a little detective work using the various search engines for finding out the proper growing conditions of the particular species you like will go a long way toward avoiding dissapointment. The pendent Dendrobium species find agreeable my local climatic conditions grow vigorously and flower abundantly. In the next lines I will share some of my experiences with these plants. My experience has been with Adrasta,aduncum, anosmun, aphyllum, loddiggessii, nobile, parishii, primulinum and tortile among others.

  Là một fan của các dendrobium thân thòng, tôi có khá nhiều kinh nghiệm trồng những lan đáng yêu nhưng tại các thời điểm lan rất bực bội. Có lẽ vấn đề khó khăn nhất mà tôi có với loại Dendrobium này đã được tìm ra bằng cách thử nghiệm rằng một số loài đẹp nhất sẽ không phát triển và ra hoa theo điều kiện khí hậu của tôi. Khi tôi nhận ra, trong thời tiền sử chưa phát triển của giai đoạn trước- Internet, không có nhiều thông tin có sẵn tại địa phương về việc trồng các loài Dendrobium cụ thể. Ngày nay có một lượng lớn thông tin trên Internet mà một công việc tìm kiếm nhỏ bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm khác nhau cho việc tìm những điều kiện trồng thích hợp của loài đặc biệt bạn thích sẽ đi một chặng đường dài về phía trước tránh sự thất vọng Các loài Dendrobium thân thòng cảm thấy dễ chịu với những điều kiện khí hậu nơi tôi ở tăng trưởng mạnh mẽ và ra hoa nhiều. Trong các dòng tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi với các lan này. Kinh nghiệm của tôi có được với Lan Trầm, Thập hoa, Giả hạc, Hạc Vỹ, Nghệ tâm, Đùi gà, parishii, Long tu và Xoắn trong số những lan khác.

  Light: These plants love high light and benefit from some hours of full sun, some can even stand full midday sun without complaint, however exposing the base of the canes to full sun is deathly for these plants. The base of the canes will die if sunburned, and eventually the plant will die too. It is a perplexing and surprising experience when your plant suddenly becomes a group of live canes held together by a dead base.

  Ánh sáng: Các lan này thích ánh sáng nhiều và được hưởng lợi từ một số giờ có mặt trời đầy đủ, một số thậm chí có thể phơi nắng trưa hoàn toàn mà không phàn nàn, tuy nhiên phơi bày gốc của các thân với ánh nắng hoàn toàn là làm chết các lan này. Các gốc của các thân sẽ chết nếu bị cháy nắng, và cuối cùng lan cũng sẽ chết. Đó là một kinh nghiệm bối rối và ngạc nhiên khi lan của bạn đột nhiên trở thành một nhóm các thân sống kết hợp với nhau bằng một gốc chết.

  Watering: Everyday at the height of the growing season, drenching the pots until water flows out. When leaves start turning yellow I stop watering, (around December), when flower buds appear, in the middle of February locally I resume watering.

  Tưới nước: Mỗi ngày vào cao điểm của mùa tăng trưởng, tưới đẩm các chậu cho đến khi nước chảy ra ngoài. Khi lá bắt đầu chuyển sang vàng ngừng tưới nước, (khoảng tháng mười hai), khi những nụ hoa xuất hiện, vào giữa tháng Hai địa phương tôi tiếp tục tưới nước.

  Fertilizing: Heavy, on plants potted upside down I put some pieces of horse manure on top of the pot. / Bón phân: đậm, trên các lan được trồng chậu lộn ngược, tôi đặt ít phân ngựa (hay tương tự) bên trên chậu.

  Potting: I no longer pot my pendent dendrobiums in the top of pots, I pot them in the bottom of wire baskets and pots I make out of soda pop bottles. I started potting them upside down because I became extremely frustrated with the fact that plants eventually weighted so much they would tip the pots and make watering and fertilizing difficult. Plants can stay in these pots for many years. The first plant I potted in a soda pop bottle fifteen years ago is still growing in the same pot.

  Chậu: tôi không còn trồng những dendrobium thân thòng trong phần trên chậu, tôi trồng chúng ở dưới cùng của các giỏ dây và các chậu được làm từ chai pop soda. Tôi bắt đầu trồng chúng lộn ngược xuống, bởi vì tôi đã trở thành cực kỳ thất vọng với thực tế rằng các lan, cuối cùng, được cột vật nặng rất nhiều (đễ giữ cho chúng thong xuống), chúng sẽ bít kín chậu và thực hiện tưới nước và bón phân khó khăn. Cây có thể ở lại trong các chậu này trong nhiều năm. Lan đầu tiên tôi trồng trong một chai pop soda mười lăm năm trước đây vẫn đang tăng trưởng trong cùng một chậu.

  Media: These plants seem to be able to grow on anything as long as it allows for oxygenation of the roots. Every year I hose off the decayed material and add fresh one. I have used sphagnum moss, bark of all sizes, glass marbles, wood chips, tree fern, charcoal, etc. As long as the plant gets watered and fertilized appropriately for the material it seems to make no difference. Since a picture is worth a thousand words here are some showing how I pot my plants.

  Chất trồng: Các lan này dường như có thể phát triển trên bất cứ vật gì miễn là nó cho phép oxy hóa của các rễ. Mỗi năm, tôi thay vật liệu bị hư hỏng và thêm ít chất trồng tươi. Tôi sử dụng dớn mềm, vỏ cây với tất cả các kích cỡ, cẩm thạch thủy tinh, gỗ vụn, dớn cứng, than củi … miễn là cây trồng được tưới nước và bón phân thích hợp cho vật liệu dường như làm cho không có sự khác biệt. Từ một ảnh đáng giá ngàn lời nói ở đây là một số hiển thị tôi trồng cây như thế nào.

  Read more: http://hoalancaycanh.com/diendan/ki-thuat-nuoi-trong-phong-lan/8708-cach-trong-dendrobium-gia-hac-va-lan-lien-quan.html#ixzz2jmoKGOs0

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trồng Lan Cattlaya Đơn Giản
 • Dớn Trồng Lan Là Cây Gì? Xử Lý Dớn Để Trồng Thế Nào?
 • Cách Xử Lý Các Loại Dớn Trồng Lan
 • Hướng Dẫn Trồng Lan Bằng Viên Đất Nung
 • Ưu Điểm Và Cách Sử Dụng Viên Đất Nung Trồng Lan
 • Cách Trồng Và Chăm Sóc Lan Cù Lao Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Biết, Trồng Và Chăm Sóc Lan Cù Lao Minh
 • Hướng Dẫn Chăm Sóc Lan Mùa Hè
 • Son Dưỡng Môi Chiết Xuất Cherry
 • Top 5 Son Dưỡng Nivea Giúp Bạn Tự Tin Với Làn Môi Của Mình
 • Cách Chăm Sóc Lan Hồ Điệp Trong Chậu
 • Lan cù lao minh Christensonia Vietnamica còn gọi là lan Bạch Môi (do môi hoa màu trắng) là loài phong lan đơn thân có kích thước nhỏ bé. Hoa Cù Lao Minh có hương thơm nhẹ, kết cấu hoa rất đẹp như con chim đang bay với môi màu trắng có răng cưa xòe ra, đặc biệt đây là loại lan rừng hiếm hoi có cánh hoa màu xanh ngọc.

  Phân bố

  Lan Cù Lao Minh là một loài lan đặc hữu của Việt Nam, mới được phát hiện vào năm 1993 và được đặt tên khoa học theo tên một nhà phân loại học người Mỹ, ông Eric A. Christenson.

  Mặc dù mang tên tiếng Việt là Cù Lao Minh (một địa danh thuộc tỉnh Bến Tre), nhưng loài lan này lại mọc ở Ninh Thuận, Phan Rang, Khánh Hòa. Trong thiên nhiên, Lan Cù Lao Minh được tìm thấy ở những cánh rừng khô và thấp, độ cao dưới 700m so với mặt nước biển, và những vùng rừng tương tự thảo nguyên.

  Cách trồng Lan cù lao minh Christensonia Vietnamica

  Lan Cù Lao Minh sinh trưởng ở vùng khí hậu khô và nóng, nhưng trồng Cù Lao Minh để ra hoa ở thành phố cũng cần chú ý. Giò lan này phát triển rất xanh tốt trong vườn nhà với bộ rễ to khỏe, thế nhưng cây chỉ mới ra hoa lần đầu sau gần 2 năm chăm sóc.

  Trong tự nhiên, Lan cù lao minh được tìm thấy ở những cánh rừng khô và thấp, độ cao dưới 700m so với mặt nước biển, và những vùng rừng tương tự thảo nguyên. Do vậy trồng loại lan này ở thành phố sống và ra hoa không có gì là khó.

  – Có thể trồng chậu gỗ mà không cần giá thể (kiểu này với điều kiện vườn ẩm)

  – Hoặc nửa chậu đất nung là giá thể dớn cục/dớn bảng chặt cục cỡ quả trứng gà hoặc dớn vụn;

  – Hoặc ghép vào khúc gỗ lũa nhỏ rồi đặt vào lòng chậu gỗ/chậu đất nung, hay ghép lên gỗ lũa và treo thẳng lên giàn.

  Chú ý là khi ghép/trồng ta phải cố định các thân Cù Lao Minh chắc chút. Cây chịu ánh sáng trung bình, vậy nên trồng dưới 1 lớp lưới, treo xa lưới và gần mặt đất hơn để có bộ rễ nhiều.

  Chăm sóc Lan cù lao minh

  Đối với khu vực miền bắc và bắc trung bộ

  – Vào mùa hè (tháng 4 đến hết tháng 9 dương) các bạn cố gắng giữ môi trường ẩm đều liên tục (đủ nước chứ ko đến nỗi gây úng, tùy kinh nghiệm và tiểu khí hậu nơi trồng hôm đó mưa hay nắng nóng mà bạn tưới hay không, tưới thì bao nhiêu lần) thì cây sẽ sung, phát triển mạnh hơn.

  – Sang mùa thu đông (tháng 10 đến hết tháng 3 dương lịch) trời chuyển lạnh và hanh khô, khoảng 3 ngày ta lại nên tưới một lần, đừng để cây khô hạn rụng lá.

  Đối với Nam Trung bộ và miền Nam

  – Nhiệt độ quanh năm thường trung bình khoảng 25-30 độ là ấm áp,

  – Còn về lượng mưa, từ tháng 5 đến tháng 11 dương là mùa mưa, hôm nào mưa thì không cần tưới,

  – Nếu trồng sân thượng nóng mà có mái che ko dính mưa dc thì phải tưới, còn hôm nào nắng không mưa thì cũng nên tưới.

  – Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là mùa khô, nhiệt độ ngoài trời rất cao, nắng chiếu gay gắt, cái nóng khô hanh như thiêu như đốt khiến người người, nhà nhà cảm thấy muốn “bốc khói” thì các bạn chú ý tưới hàng ngày 1-2 lần.

  Phân bón

  – Đầu tháng 6 dương ta phun phân bón NPK nhiều Lân (10-50-10 hay 10-30-10), đại loại hàm lượng P cao, mỗi tuần 1 lần theo chỉ dẫn trên nhãn,

  – Đến khi nụ sắp nở thì không phun phân bón, đợi tàn hoa thì cắt ngồng đi, phun NPK 20-20-20 mỗi tuần một lần loãng hơn chỉ dẫn trên nhãn (ví dụ nhãn bảo 1g NPK với 1 lít nước lã thì ta pha 1g NPK với 1.5-2 lít nước).

  – Hay bạn nào dùng phân chậm tan, hoặc phân trâu, bò, dê, dơi, cá khô… bón gốc rồi thì thi thoảng mới bón thêm NPK thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Chăm Sóc Lan Hạc Đính Ra Hoa Đúng Tết
 • Chăm Sóc Lan Hạc Đính Ra Hoa Đúng Tết
 • Cách Chăm Sóc Và Trồng Địa Lan Hạc Đỉnh
 • Điểm Danh Các Loại Lan Thân Thòng Được Ưa Thích Nhất Hiện Nay
 • Đặc Điểm Sinh Trưởng Của Lan Hoàng Thảo Long Tu
 • Những Sai Lầm Trong Cách Chăm Sóc Da Khiến Làn Da Bị Lão Hóa Sớm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chăm Sóc Da Lão Hóa
 • Hướng Dẫn Cách Chăm Sóc Da Mặt Bị Lão Hóa Giúp Hồi Sinh Làn Da
 • Cách Chăm Sóc Lan Vũ Nữ Hoa Đỏ Oncidium Sharry Baby
 • Cách Chăm Sóc Làn Da Hay Bị Mụn Trứng Cá
 • 5 Cách Chăm Sóc Làn Da Dầu Nhạy Cảm Hiệu Quả
 • 1. Lạm dụng việc tẩy da chết khiến da bị lão hóa sớm

  Rất nhiều người trong số phái đẹp tin rằng tẩy da chết càng nhiều lần càng có lợi cho da?

  Đây là một quan niệm sai lầm mà các chị em cần từ bỏ ngay, bởi việc lạm dụng tẩy tế bào chết quá nhiều có thể khiến da không kịp phục hồi, các tế bào da non bị bong tróc nên da rất dễ bị tổn thương, làm cho da trở nên nhạy cảm hơn, dễ viêm nhiễm.

  Bên cạnh đó, một khi chị em tẩy da chết quá nhiều lần, da sẽ dễ bị gây hại bởi các yếu tố từ môi trường. Đây là lý do vì sao da nhanh xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu, chảy xệ, khiến da bị lão hóa sớm dù bạn vẫn còn trẻ.

  Đăng ký tư vấn sử dụng Goji Cream

  nhanh đạt hiệu quả cao

  Chuyên gia Goji Cream sẽ gọi tư vấn miễn phí

  Do đó, cách chăm sóc da hiệu quả cho bạn là chỉ nên tẩy tế bào chết mỗi tuần 1 – 2 lần thôi, sẽ giúp da sáng mịn, khỏe đẹp tự nhiên.

  2. Không tẩy trang kỹ lưỡng cũng khiến da bị lão hóa sớm

  Tẩy trang là bước làm sạch cần thiết cho da. Giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm, dẩu nhờn trên gương mặt. Nếu bạn bỏ qua bước tẩy trang, hay tẩy trang không kỹ lưỡng thì các lỗ chân lông trên da sẽ bị tắc bởi bụi bẩn, lớp trang điểm ban ngày mà bạn sử dụng.

  3. Ít sử dụng kem chống nắng là nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm

  Chúng ta thường có thói quen thoa kem chống nắng vào những ngày nắng nóng, hoặc lười thoa mà không hề biết rằng dù vào những ngày trời râm mát thì các tia UV vẫn có thể gây hại da khiến làn da bị hư hại và lão hóa nhanh hơn.

  Vì vậy, để duy trì vẻ đẹp cho làn da thì chị em cần thoa kem chống nắng đầy đủ mỗi khi ra đường.

  4. Quên dưỡng ẩm cho làn da khiến da bị lão hóa sớm

  Dưỡng ẩm là một trong các bước chăm sóc da để duy trì làn da khỏe mạnh, mịn màng. Đặc biệt nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô, da dễ bị khô ráp, bong tróc nên các yếu tố bên ngoài như nắng gió, bụi bẩn, vi khuẩn, ô nhiễm cũng dễ tấn công và gây hại da.

  Nếu bạn bỏ qua bước chăm sóc da này thì làn da của bạn sẽ trở nên khô ráp, và dễ bị lão hóa trước thời gian. Do đó để ngăn ngừa da bị lão hóa sớm hãy dưỡng ẩm cho da hàng ngày và đắp mặt nạ cho da.

  5. Rửa mặt với nước nóng cũng là nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm

  Cám ơn Quý khách đã tín nhiệm Chuẩn Rồi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Chăm Sóc Da Trắng Hồng Mịn Màng Như Da Em Bé
 • Mẹ Đã Biết Cách Chăm Sóc Làn Da Bé Trong Mùa Hè?
 • Cách Chăm Sóc Da Mặt Bị Tàn Nhang “có Một Không Hai”
 • #4 Cách Chăm Sóc Da Mặt Bị Tàn Nhang Hiện Nay
 • Tìm Hiểu Cách Người Nhật Chăm Sóc Làn Da Bị Nám Tàn Nhang
 • Lan Cù Lao Minh: Nhận Biết, Cách Trồng Và Chăm Sóc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trồng Hoa Lan Chuỗi Ngọc Như Người Chuyên Nghiệp
 • Kỹ Thuật Trồng Lan Thanh Đạm Đơn Giản Tại Nhà
 • Những Điều Cần Biết Về Cây Lan Phi Điệp Tím Và Cách Trồng, Chăm Sóc
 • Lan Phi Điệp Tím Là Gì?
 • Trồng Hoa Lan: Hướng Làm Kinh Tế Mới
 • Mặc dù mang tên tiếng Việt là Cù Lao Minh (một địa danh thuộc tỉnh Bến Tre). Nhưng loài lan này lại mọc ở Ninh Thuận, Phan Rang, Khánh Hòa. Trong thiên nhiên, Lan Cù Lao Minh được tìm thấy ở những cánh rừng khô và thấp, độ cao dưới 700m so với mặt nước biển, và những vùng rừng tương tự thảo nguyên.

  Đặc điểm của lan cù lao minh rừng

  Cù lao minh thuộc dòng phong lan có rễ gió phát tương đối mạnh. Lá lan mọc xen kẽ đặc trưng của cây một lá mầm. Tuy nhiên do lá xếp mọc sát nhau nên nhìn như những răng lược.

  Nhiều người nhầm tưởng lá lan cù lao minh là lá của lan phượng vỹ hoặc nhầm với lan hỏa hoàng. Lá loài lan này rất cứng, bên ngoài bóng sáp nhỏ chừng bằng nửa ngón tay út ( chia theo chiều dọc). Đầu lá xẻ thùy rất đặc trưng, nó hõm sâu vào 1 góc .

  Thân cây cao tầm 15cm đã có thể cho hoa và phát theo chiều dọc tương tự dòng đơn thân khác. Nếu chăm tốt có thể vươn cao 60cm nhưng dưới gốc bị rụng lá già trơ khẳng khiu ra.

  Hoa lan cù lao minh nhìn như thế nào

  Nụ hoa có màu xanh và cánh môi thìa kéo dài về phía sau như phễu đáy. Khi hoa nở, chúng ta quan sát rõ phần môi của cánh số 6 ( cánh môi) có màu trắng xòe theo hình cái quạt. Thậm chí có thể tưởng tượng như phần chân váy trắng muốt của cô dâu.

  Cánh hoa số 6 môi thìa của lan cù lao minh vừa đẹp vừa kỳ dị. Phía ngoài thì loe rộng ra, phía trong thì sâu và kéo về phía sau như hậu cung. Cấu trúc khéo léo ấy đã làm cho các chàng ong bướm chui vào hút mật lấy phấn vào thì dễ mà ra lại khó để đảm bảo việc thụ phấn cho hoa hơn, duy trì nòi giống tốt hơn.

  Các bạn nhìn sâu vào 1 bông hoa lan cù lao minh mà xem. Đầu nhụy hoa như hình mỏ chim ( giống nhụy của hoàng nhạn, tam bảo sắc , hải âu…. Nghĩa là giống của họ giáng hương ). Phóng to bông hoa nhìn như tiểu thư đang múa đến động tác xòe váy hạ thấp người xuống mặt đất làm trái tim người xem tan chảy

  Hoa của lan cù lao minh có màu xanh cốm là chủ đạo. Nhưng bờ môi trắng như tuyết lại là điểm nhấn. Khi có ánh sáng chiếu nhẹ vào hoa cũng cho chúng ta cảm giác như nhòa đi nhưng lấp lánh. Thường thì hoa cù lao minh mọc thành chùm’ vươn cả cuống từ lách lá. Theo góc nghiêng lần này mình lại nghĩ đến cái gầu giai mà bà con nông dân dùng để múc nước vào ruộng của những năm nửa cuối thế kỷ 20.

  Lan cù lao minh ra hoa tháng mấy?

  Cù Lao Minh cho hoa vào tháng 6 đến tháng 7, hoa rất bền và lâu tàn. Một năm 1 cây có thể cho hoa từ 2-3 lần

  Mùi hoa được cảm nhận rõ nhất lúc 12h trưa đến 1h chiều khi mà túi phấn mở lớn nhất. Mùi hương của hoa lan của cù lao minh cũng “thanh khiết ” như màu hoa vậy. Nó không thơm đặc sắc như quế lan hương. Ngọt sắc như lan cattleya hay mùi mê mẩn của phi điệp và trầm. Đó là mùi bùi bùi ngai ngái nhẹ nhàng rất lạ lại rất quen …mùi bùn sạch !

  Miêu tả và cảm nhận vậy thì đâu sẽ là tiêu chí cho bông cù lao minh đẹp. Theo mình, bông hoa đạt như hoa cù lao minh trong hình của bài là đẹp. Hoa mọc từ cây khỏe không sâu bệnh, màu hoa xanh sáng. Các cánh cân đối, hoa môi đủ uyển chuyển và không bị méo lệch.

  Lan Cù lao minh không phổ biến như phi điệp hay dendro hay lan cattleya. Vì thế để xem các khuôn so sánh vẻ đẹp của chúng khá khó khăn. Nhưng qua quan sát của nhiều bạn thì thấy bông cù lao minh của mình cơ bản là đạt cả khỏe và đẹp. Còn về chậu hoa , mình không dám so sánh vì mình trồng ghép với trình độ thẩm mỹ không cao.

  Nếu các bạn yêu thích, có thể tìm sưu tầm lan cù lao minh ở vùng Tây Nguyên, Khánh Hòa, Phú Yên , Ninh Thuận. Cây được ghép gỗ cũng rất đẹp.

  Cách trồng lan cù lao minh

  Hiện nay cù lao minh được xem là loài lan đơn thân khá dễ trồng và cho hoa đều ở hầu hết mọi kiểu khí hậu nước ta. Về giá trị kinh tế thì cây không quá mắc nhưng chúng lại mang vẻ đẹp rất bắt mắt, đáng để sưu tầm lấy 1 giò trong vườn nhà.

  Trồng loại lan này bạn nên chú ý về nhiệt độ và độ ẩm cho cây. Theo kinh nghiệm thì lan cù lao minh chịu ánh nắng trực tiếp rất kém. Chính vì thế nên tránh trồng lan trực tiếp ngoài. Phải có lưới che chắn đủ mát để đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết cho cây phát triển tốt

  Bạn có thể trồng lan cù lao minh bằng cách ghép trên gỗ hoặc trồng trong chậu đều được. Giá thể trồng lan cù lao minh có thể sử dụng gỗ lũa hoặc chậu lan chuyên dụng. Loại chậu đất nung có nhiều lỗ thoáng khí là thích hợp nhất.

  Cách trồng lan cù lao minh vào chậu

  Bạn nên đặt phía dưới đáy chậu một miếng xốp nhỏ. Tiếp theo là những viên than lên trên. Sau đó đưa cây vào giữa và cố định bằng những dây thép để cây không bị lung lay. Sau đó rải thêm một chút gỗ thông vụn hoặc dớn cọng. Bước cuối cùng là rải lên trên một ít rêu rừng hoặc dớn mềm trên bề mặt giúp cho cây giữ ấm. Hàng ngày tưới ẩm và theo dõi sự phát triển của cây.

  Cách ghép lan cù lao minh vào gỗ

  Cách ghép lan cù lao minh vào gỗ thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần đặt cây lên gỗ hoặc lũa và dùng súng bắn ghim cố định cây vào bề mặt. Tiếp theo đặt thêm một lớp dớn hoặc rêu che phủ lên phần rễ, hàng ngày tưới ẩm và theo dõi sự phát triển của cây. Như vậy là đã hoàn thành bước ghép lan vào gỗ.

  Cách bón phân cho lan cù lao minh

  – Đối với cây còn nhỏ hoặc mới ghép thì bón phân có hàm lượng đạm cao 30-10-10 để kích thích thân, lá phát triển.

  – Đối với cây trưởng thành sắp cho hoa thì đầu tháng 6 ta phun phân có hàm lượng lân cao. Mục đích để cây trữ dinh dưỡng chuẩn bị cho quá trình ra hoa. Cứ 1 tuần bón 1 lần với các loại phân như: 10-30-10 hay 10-50-10. Đến khi cây sắp nở hoa thì dừng không bón nữa.

  – Tàn hoa rồi ta cắt ngồng đi và bón 20-20-20 mỗi tuần 1 lần.

  Mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm các loài lan khác TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trồng Và Chăm Sóc Hoa Lan Đơn Giản Nhất
 • Lan Đuôi Chồn: Cách Trồng Và Chăm Sóc Chuẩn
 • Bí Quyết Chăm Sóc Hoa Lan Đai Châu Xanh Tươi Tốt Quanh Năm
 • Quy Trình Nuôi Trồng Lan Cấy Mô
 • Làm Giàu Nhờ Mô Hình Trồng Hoa Lan
 • Đặc Điểm Và Cách Trồng Lan Sóc Lào

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Yếu Tố Quan Trọng Khi Trồng Lan Ngọc Điểm
 • Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Lan Vũ Nữ
 • Cách Trồng Lan Rừng Mới Mua Về. Cách Chăm Sóc Lan Rừng Sau Khi Ghép
 • Cách Xử Lý Lan Rừng Mới Mua Về Và Giá Thể Trước Khi Trồng
 • Tên Và Hình Ảnh Các Loại Hoa Phong Lan Đẹp, Phổ Biến Nhất Dành Cho Người Mới Chơi
 • Sóc Lào (Aerides multiflora) là loại hoa phong lan thuộc chi Giáng hương cũng với Tam bảo Sắc, Đuôi Cáo, Quế… Gọi là Sóc Lào nhưng không phải chỉ Lào mới có mà nó còn phân bố nhiều ở Tây Nguyên, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia…có lẽ nó được công bố đầu tiên ở Lào chăng? Loài này có thân khoảng 20-30 cm, thẳng, cây rời khai thác để bán đến người trồng thường có khoảng 8-14 lá màu xanh hơi ngả vàng, cây mọc nơi nhiều nắng có khá nhiều chấm tím, lá rất dày, hơi bóng và bản lá xếp khép dạng chữ V, các bác nhìn ảnh cũng thấy. Các lá xếp rất sát nhau từ gốc đến ngọn, cong nhẹ và tỏa đều, lá dài khoảng 15-30 cm, rộng 1-2 cm, dáng lá to đều từ gốc đến ngọn, đầu lá chia hai thuỳ lệch và tù.

  Chùm hoa thường dài khoảng 20-30 cm gồm rất nhiều bông nhỏ khoảng 2 cm san sát nhau, cánh hoa dày, thơm. Hoa Sóc Lào là sự phối hợp của màu trắng với nhiều chấm tím ở môi hoa và đỉnh cánh hoa, một điểm cộng là màu tím của Sóc Lào khá đậm và các chấm tím phân bố dày nên nhìn hoa có màu đậm đà hơn so với các loại Giáng hương khác.

  Hoa nở vào mùa hè khoảng tháng 4-7 dương, độ bền khoảng 15-20 ngày. Sóc lào là loại hoa lan đáng sưu tầm do giá thuộc loại rẻ nhất trong các loại Giáng hương, khỏe, có hoa màu đậm, đẹp và rất thơm. Thực tế chứng minh ghép gỗ hoặc trồng chậu đều tốt, nói chung loài này không khó, trồng được ở rất nhiều nơi tại Việt Nam.

  Hướng dẫn trồng & ghép cây lên giá thể

  Sóc Lào Giống cung cấp bởi Phong Lan Rừng

  Cây chưa ra rễ không bón phân bón, chỉ nước và kích rễ thôi. Đối với cây đã ra rễ, loài này nên treo cao cho thoáng gió, khá ưa nắng, treo dưới 1 lớp lưới che, về cơ bản từ sau mùa hoa ta có thể phun NPK 30-10-10 đều hàng tuần, tưới nước hàng ngày. Đến đầu tháng 3 dương lịch chuyển sang phun 20-20-20 hoặc 10-30-10 mỗi tuần/lần, tưới nước ít đi khoảng 7-10 ngày/lần, đưa ra chỗ quang đãng nhiều ánh sáng, lá có thể hơi teo và nhăn đi 1 chút, chờ cây ra hoa xong tưới sẽ lại căng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trồng Giáng Hương Cửu Bảo Tiên
 • Mua Giống Hoa Lan Mokara Ở Đâu Để Đảm Bảo Chất Lượng?
 • Cách Chăm Sóc Lan Đai Châu Rừng Ra Hoa Đúng Tết
 • Lan Đột Biến Hoàng Thảo Hạc Vỹ
 • Kinh Nghiệm Chăm Sóc Phong Lan
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Và Chăm Sóc Lan Cù Lao Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Dạng Và Cách Trồng Lan Cù Lao Minh
 • Lan Dendro: 8 Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Đúng Cách
 • Cách Trồng Hoa Lan Bằng Than Củi Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cách Trồng Lan Ngọc Điểm Rừng. Chăm Sóc Lan Ngọc Điểm Ra Hoa Đúng Tết
 • Cách Trồng Lan Vũ Nữ “cực Đơn Giản” Cho Người Mới Chơi
 • Lan cù lao minh Christensonia Vietnamica còn gọi là lan Uyên Ương, Bạch Môi (do môi hoa màu trắng) là loài phong lan đơn thân có kích thước nhỏ bé. Hoa Cù Lao Minh có hương thơm nhẹ, kết cấu hoa rất đẹp như con chim đang bay với môi màu trắng có răng cưa xòe ra, đặc biệt đây là loại lan rừng hiếm hoi có cánh hoa màu xanh ngọc.

  Phân bố

  Lan Cù Lao Minh là một loài lan đặc hữu của Việt Nam, mới được phát hiện vào năm 1993 và được đặt tên khoa học theo tên một nhà phân loại học người Mỹ, ông Eric A. Christenson.

  Mặc dù mang tên tiếng Việt là Cù Lao Minh (một địa danh thuộc tỉnh Bến Tre), nhưng loài lan này lại mọc ở Ninh Thuận, Phan Rang, Khánh Hòa. Trong thiên nhiên, Lan Cù Lao Minh được tìm thấy ở những cánh rừng khô và thấp, độ cao dưới 700m so với mặt nước biển, và những vùng rừng tương tự thảo nguyên.

  Cách trồng Lan cù lao minh Christensonia Vietnamica

  Lan Cù Lao Minh sinh trưởng ở vùng khí hậu khô và nóng, nhưng trồng Cù Lao Minh để ra hoa ở thành phố cũng cần chú ý. Giò lan này phát triển rất xanh tốt trong vườn nhà với bộ rễ to khỏe, thế nhưng cây chỉ mới ra hoa lần đầu sau gần 2 năm chăm sóc.

  Trong tự nhiên, Lan cù lao minh được tìm thấy ở những cánh rừng khô và thấp, độ cao dưới 700m so với mặt nước biển, và những vùng rừng tương tự thảo nguyên. Do vậy trồng loại lan này ở thành phố sống và ra hoa không có gì là khó.

  – Có thể trồng chậu gỗ mà không cần giá thể (kiểu này với điều kiện vườn ẩm)

  – Hoặc nửa chậu đất nung là giá thể dớn cục/dớn bảng chặt cục cỡ quả trứng gà hoặc dớn vụn;

  – Hoặc ghép vào khúc gỗ lũa nhỏ rồi đặt vào lòng chậu gỗ/chậu đất nung, hay ghép lên gỗ lũa và treo thẳng lên giàn.

  Chú ý là khi ghép/trồng ta phải cố định các thân Cù Lao Minh chắc chút. Cây chịu ánh sáng trung bình, vậy nên trồng dưới 1 lớp lưới, treo xa lưới và gần mặt đất hơn để có bộ rễ nhiều.

  Chăm sóc Lan cù lao minh

  Đối với khu vực miền bắc và bắc trung bộ

  – Vào mùa hè (tháng 4 đến hết tháng 9 dương) các bạn cố gắng giữ môi trường ẩm đều liên tục (đủ nước chứ ko đến nỗi gây úng, tùy kinh nghiệm và tiểu khí hậu nơi trồng hôm đó mưa hay nắng nóng mà bạn tưới hay không, tưới thì bao nhiêu lần) thì cây sẽ sung, phát triển mạnh hơn.

  – Sang mùa thu đông (tháng 10 đến hết tháng 3 dương lịch) trời chuyển lạnh và hanh khô, khoảng 3 ngày ta lại nên tưới một lần, đừng để cây khô hạn rụng lá.

  Lan cù lao minh

  Đối với Nam Trung bộ và miền Nam,

  – Nhiệt độ quanh năm thường trung bình khoảng 25-30 độ là ấm áp,

  – Còn về lượng mưa, từ tháng 5 đến tháng 11 dương là mùa mưa, hôm nào mưa thì không cần tưới,

  – Nếu trồng sân thượng nóng mà có mái che ko dính mưa dc thì phải tưới, còn hôm nào nắng không mưa thì cũng nên tưới.

  – Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là mùa khô, nhiệt độ ngoài trời rất cao, nắng chiếu gay gắt, cái nóng khô hanh như thiêu như đốt khiến người người, nhà nhà cảm thấy muốn “bốc khói” thì các bạn chú ý tưới hàng ngày 1-2 lần.

  Phân bón

  – Đầu tháng 6 dương ta phun phân bón NPK nhiều Lân (10-50-10 hay 10-30-10), đại loại hàm lượng P cao, mỗi tuần 1 lần theo chỉ dẫn trên nhãn,

  – Đến khi nụ sắp nở thì không phun phân bón, đợi tàn hoa thì cắt ngồng đi, phun NPK 20-20-20 mỗi tuần một lần loãng hơn chỉ dẫn trên nhãn (ví dụ nhãn bảo 1g NPK với 1 lít nước lã thì ta pha 1g NPK với 1.5-2 lít nước).

  – Hay bạn nào dùng phân chậm tan, hoặc phân trâu, bò, dê, dơi, cá khô… bón gốc rồi thì thi thoảng mới bón thêm NPK thôi.

  Nguồn: Phonglanrung.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giống Lan Kiều Tím Đẹp Không Tỳ Vết
 • Top 20 Loại Hoa Phong Lan Siêu Đẹp Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Điểm Danh Những Loài Lan Rừng Có Mùi Thơm Quyến Rũ
 • Bí Quyết Giúp Lan Vũ Nữ Ra Hoa Đúng Dịp Tết
 • Chăm Sóc Hoa Lan Vào Mùa Thu Và Mùa Đông
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Lan Sóc Lào

  --- Bài mới hơn ---

 • Trồng Và Chăm Sóc Lan Vũ Nữ Hoa Đỏ Sharry Baby
 • Chăm Sóc Cây Hoa Lan Dendro Ra Hoa Quanh Năm 4 Mùa 2021
 • Phân Biệt Các Loài Lan Thủy Tiên
 • Phân Biệt Quế Với Tam Bảo Sắc Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Về Một Bà Cụ Mới Gặp
 • Hoa lan Sóc Lào hay còn gọi là lan Đuôi Cáo, bạch vĩ hổ, có tên khoa học Aerides multiflora là loại lan rất đẹp, Hoa mọc từng chùm buông thõng xuống, rất thơm.

  1. Cách lựa cây lan Đuôi Cáo (Aerides multiflora):

  Lan đuôi cáo nếu mua những cây đã trồng thuần thì nên chọn những cây to khoẻ, rễ nhiều, thân lá không có dấu hiệu của nấm bệnh. Đối với những cây được bóc từ rừng về thì nên chọn những cây lá còn nguyên vẹn, không bị dập nát, thối ngọn và còn ít nhất 2 rễ còn cứng trên thân, nên chọn những cây thế thẳng vì dễ cấy ghép hơn vào giá thể vì cây từ rừng về nhiều cây cong queo rất khó ghép.

  Với lan đuôi cáo khi mua những cây đã trồng thuần thì đem về treo nơi khô thoáng, ngưng tưới nước 2 ngày rồi mới tưới trở lại để cây quen dần với tiểu khí hậu vườn nhà. Với cây được bóc từ rừng về nên xử lý ngâm thuốc nấm trong 15 phút rồi treo ngược, tưới thuốc kích rễ, nên nhớ treo nơi thoáng mát, tránh mưa, và tưới lại ngay khi cây khô để cây nhanh chóng ra rễ, chờ khi cây nhú rễ mới thì cấy ghép vào giá thể.

  3. Giá thể trồng lan Đuôi Cáo

  Lan đuôi cáo cũng như hầu hết những loài lan đơn thân khác cần giá thể thật thoáng, nên có thể ghép lên gốc cây hoặc trồng trong chậu với một ít than to để giữ ẩm. Thời gian đầu mới cấy ghép nên tránh mưa để cây không bị thối ngọn.

  4. Tưới nước cho lan Đuôi Cáo

  Khi cây đã trồng ra rễ tốt thì cần tưới nước giữ ẩm hàng ngày ngay khi thấy giá thể khô. Tuỳ theo tiểu khí hậu từng vườn mà chọn cách tưới cho thích hợp. Mùa nắng thì nên tưới nhiều lần hơn, mùa mưa thì chỉ tưới khi thấy giá thể đã khô ráo.

  5. Phân bón cho lan Đuôi Cáo

  Khi cây đã ra rễ nhiều và bám chậu thì nên cung cấp thêm phân bón để cây phát triển nhanh, mập mạnh hơn. Với lan rừng thì đa số thích phân hữu cơ hơn phân vô cơ, nhưng cần tưới với liều lượng loãng, có thể tưới phân hữu cơ loãng hàng tuần và bón phân bón lá vô cơ 20-20-20 nửa tháng 1 lần để cây phát triển cân đối và được bổ sung các nguyên tố vi lượng giúp tăng sức đề kháng.

  6. Sâu bệnh trên lan Đuôi Cáo (Aerides multiflora):

  Lan đuôi cáo là loài lan rừng nên có sức đề kháng khá mạnh, nhưng vẫn bị một số loại nấm bệnh như: rớt lá chân, thối ngọn ( nhất là những vườn thiếu độ thông thoáng trong mùa mưa), nhện đỏ… Vì thế cần phun thuốc ngừa nấm carbendazim, alliet… và các loại thuốc diệt trừ nhện đỏ, rệp sáp 1 tháng 1 lần

  7. Xử lý ra hoa đối với lan Đuôi Cáo (Aerides multiflora):

  Đuôi cáo thường ra hoa vào đầu mùa mưa (Miền Nam) sau một thời gian dài chịu khô hạn vì thế để cây ra hoa thì ta nên chọn ra những cây to khoẻ, đủ sức ra hoa, khi mùa mưa miền Nam vừa dứt thì ta phun 6-30-30 4 lần mỗi lần cách nhau 1 tuần, giảm nước tưới từ từ từ 1 ngày 1 lần sang 2 ngày 1 lần rồi xa dần khoảng cách tưới rồi ngưng tưới nước hăn treo nơi thoáng, mát, có chút nắng sáng nhẹ để kích thích hình thành nụ. Cứ treo cây đến khi nào những cơn mưa đầu mùa quan sát khi nào thấy cây nhú vòi bông thì tưới nước và kích rễ trở lại, tưới 20-20-20 3 lần mỗi lần cách nhau 1 tuần để cây ra hoa đạt hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Thuật Trồng Lan Hồ Điệp Trong Chậu
 • Lâm Đồng: Thu Tiền Tỉ Từ Trồng Hoa Lan Vũ Nữ Xuất Khẩu
 • Xử Lý Hoa Lan Vũ Nữ Cắt Cành Tươi Lâu Và Nở Hết Nụ Bằng Công Nghệ Sinh Học Israel
 • Tất Tần Tật Về Phong Lan Phi Điệp [Cập Nhật Mặt Hoa, Giá 2021]
 • Hướng Dẫn Bạn Cách Trồng Phong Lan Kiều Chuẩn Đét
 • Cách Trồng Và Chăm Sóc Lan Sóc Lào Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Tam Bảo Sắc Xứng Đáng Có Mặt Trong Vườn Lan Nhà Bạn
 • Khám Phá Nét Độc Đáo Của Hoa Lan Kiều Vuông
 • Chiêm Ngưỡng Vườn Lan Cổ Thụ Tiền Tỷ Ở Tuyên Quang
 • Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Lan Kiều Dẹt
 • Kiều Dẹt – Một Trong 7 Loại Lan Rừng Quý Hiếm Giá Trị Đắt Đỏ Nhất Nước Ta
 • Lan Sóc Lào có tên khoa học Aerides multiflora là loại lan rất đẹp, hoa mọc từng chùm buông thõng xuống, rất thơm.

  Sóc Lào (Aerides multiflora) là loại hoa phong lan thuộc chi Giáng hương cũng với Tam bảo Sắc, Đuôi Cáo, Quế… Gọi là Sóc Lào nhưng không phải chỉ Lào mới có mà nó còn phân bố nhiều ở Tây Nguyên, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia…có lẽ nó được công bố đầu tiên ở Lào chăng? Loài này có thân khoảng 20-30 cm, thẳng, cây rời khai thác để bán đến người trồng thường có khoảng 8-14 lá màu xanh hơi ngả vàng, cây mọc nơi nhiều nắng có khá nhiều chấm tím, lá rất dày, hơi bóng và bản lá xếp khép dạng chữ V. Các lá xếp rất sát nhau từ gốc đến ngọn, cong nhẹ và tỏa đều, lá dài khoảng 15-30 cm, rộng 1-2 cm, dáng lá to đều từ gốc đến ngọn, đầu lá chia hai thuỳ lệch và tù.

  Chùm hoa thường dài khoảng 20-30 cm gồm rất nhiều bông nhỏ khoảng 2 cm san sát nhau, cánh hoa dày, thơm. Hoa Sóc Lào là sự phối hợp của màu trắng với nhiều chấm tím ở môi hoa và đỉnh cánh hoa, một điểm cộng là màu tím của Sóc Lào khá đậm và các chấm tím phân bố dày nên nhìn hoa có màu đậm đà hơn so với các loại Giáng hương khác.

  Hoa nở vào mùa hè khoảng tháng 4-7 dương, độ bền khoảng 15-20 ngày. Sóc lào là loại hoa lan đáng sưu tầm do giá thuộc loại rẻ nhất trong các loại Giáng hương, khỏe, có hoa màu đậm, đẹp và rất thơm. Thực tế chứng minh ghép gỗ hoặc trồng chậu đều tốt, nói chung loài này không khó, trồng được ở rất nhiều nơi tại Việt Nam.

  Khi mới mua cây về, ta cắt rễ khô, ngâm cả cây vào dung dịch thuốc kích rễ như Atonik hoặc B1 khoảng 2-3 tiếng rồi ghép gỗ. Gỗ nên được rửa qua và ngâm nước 1-2 ngày trước khi ghép. Đặt cây hướng ngọn lên trên, áp vào giá thể và dùng các cách thuận tiện nhất để cố định chắc cây vào giá thể, cài thêm ít rêu rừng hoặc dớn mềm, xơ dừa gần gốc, không được đắp kín như đắp chăn mùa đông nhé. Đã có bài viết hướng dẫn cách ghép lan trên gỗ bằng hình ảnh chi tiết rồi, các bạn tìm lại để xem.

  Đối với trồng bằng chậu đất nung/chậu gỗ thì dùng giá thể than củi to chút, than cũng ngâm nước trước 1-2 ngày, đặt các cây vào lòng chậu, xếp chèn than vào sao cho cây chắc và đảm bảo nhô gốc lên nhé, không bao giờ được vùi kín mít, trời nóng hoặc khô thì đặt vài viếng xơ dừa lên mặt chậu, cũng cách cái gốc cây ra, chỉ cần giữ ẩm để hơi nước bốc ra xung quanh cho cây là đủ rồi.

  Quan trọng trồng xong treo nơi râm mát, ít nắng, hàng ngày tưới nước 1-3 lần tùy giá thể còn ẩm hay đã khô, cứ thò ngón tay vào thấy ẩm ẩm mát mát là đẹp, đừng chăm tưới quá lúc nào thò tay vào cũng ướt nhoen nhoét nhé. Khoảng 5 ngày lại phun Atonik hoặc B1 một lần, pha loãng hơn chỉ dẫn chút. Nếu mới trồng mà treo nơi khô, nóng, nắng thì cây héo dần và chết. Căn cứ vào tình trạng lá héo đi hay tươi lên để di chuyển vị trí treo và chế độ tưới cho thích hợp.

  Cây chưa ra rễ không bón phân bón, chỉ nước và kích rễ thôi. Đối với cây đã ra rễ, loài này nên treo cao cho thoáng gió, khá ưa nắng, treo dưới 1 lớp lưới che, về cơ bản từ sau mùa hoa ta có thể phun NPK 30-10-10 đều hàng tuần, tưới nước hàng ngày. Đến đầu tháng 3 dương lịch chuyển sang phun 20-20-20 hoặc 10-30-10 mỗi tuần/lần, tưới nước ít đi khoảng 7-10 ngày/lần, đưa ra chỗ quang đãng nhiều ánh sáng, lá có thể hơi teo và nhăn đi 1 chút, chờ cây ra hoa xong tưới sẽ lại căng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Thuật Chăm Sóc Lan Trầm Tím Đúng Cách
 • Thổn Thức Vẻ Đẹp Hoa Lan Kiều Vàng
 • Lan Đùi Gà Tròn – Một Loài Lan Có Hương Thơm Rất Độc Đáo
 • Cách Nhận Biết Lan Hoàng Thảo Trần Tuấn
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Lan Hài Chuẩn
 • Cách Trồng Lan Sóc Lào (Đuôi Cáo, Aerides Multiflora)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Trồng Lan Giáng Hương Thơm (Quế Lan Hương Aerides Odorata)
 • Mọc Cây Con Keiki Trên Lan Dendrobium
 • Hình Ảnh Hoa Phong Lan Epilaelio Cattleya
 • Hình Ảnh Hoa Phong Lan Brassia Rex Waiomao Spotless
 • Hình Ảnh Hoa Phong Lan Cattleya Lulu X Cattleya Intermedia
 • Lan Sóc Lào hay còn gọi là Đuôi Cáo, bạch vĩ hổ, có tên khoa học Aerides multiflora là loại lan rất đẹp, Hoa mọc từng chùm buông thõng xuống, rất thơm. Sau đây Blog xin chia sẽ một bài viết hướng dẫn cách trồng lan Sóc Lào (Đuôi Cáo), hy vọng giúp ích cho các bạn!

  1. Cách lựa cây lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Lan đuôi cáo nếu mua những cây đã trồng thuần thì nên chọn những cây to khoẻ, rễ nhiều, thân lá không có dấu hiệu của nấm bệnh. Đối với những cây được bóc từ rừng về thì nên chọn những cây lá còn nguyên vẹn, không bị dập nát, thối ngọn và còn ít nhất 2 rễ còn cứng trên thân, nên chọn những cây thế thẳng vì dễ cấy ghép hơn vào giá thể vì cây từ rừng về nhiều cây cong queo rất khó ghép.

  2. Xử lý cây khi mua lan sóc lào (Aerides multiflora) về:

  Với lan đuôi cáo khi mua những cây đã trồng thuần thì đem về treo nơi khô thoáng, ngưng tưới nước 2 ngày rồi mới tưới trở lại để cây quen dần với tiểu khí hậu vườn nhà. Với cây được bóc từ rừng về nên xử lý ngâm thuốc nấm trong 15 phút rồi treo ngược, tưới thuốc kích rễ, nên nhớ treo nơi thoáng mát, tránh mưa, và tưới lại ngay khi cây khô để cây nhanh chóng ra rễ, chờ khi cây nhú rễ mới thì cấy ghép vào giá thể.

  Lan Sóc Lào (Đuôi Cáo, Aerides multiflora)

  3. Giá thể trồng lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Lan đuôi cáo cũng như hầu hết những loài lan đơn thân khác cần giá thể thật thoáng, nên có thể ghép lên gốc cây hoặc trồng trong chậu với một ít than to để giữ ẩm. Thời gian đầu mới cấy ghép nên tránh mưa để cây không bị thối ngọn.

  4. Tưới nước cho lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Khi cây đã trồng ra rễ tốt thì cần tưới nước giữ ẩm hàng ngày ngay khi thấy giá thể khô. Tuỳ theo tiểu khí hậu từng vườn mà chọn cách tưới cho thích hợp. Mùa nắng thì nên tưới nhiều lần hơn, mùa mưa thì chỉ tưới khi thấy giá thể đã khô ráo.

  5. Phân bón cho lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Khi cây đã ra rễ nhiều và bám chậu thì nên cung cấp thêm phân bón để cây phát triển nhanh, mập mạnh hơn. Với lan rừng thì đa số thích phân hữu cơ hơn phân vô cơ, nhưng cần tưới với liều lượng loãng, có thể tưới phân hữu cơ loãng hàng tuần và bón phân bón lá vô cơ 20-20-20 nửa tháng 1 lần để cây phát triển cân đối và được bổ sung các nguyên tố vi lượng giúp tăng sức đề kháng.

  6. Sâu bệnh trên lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Lan đuôi cáo là loài lan rừng nên có sức đề kháng khá mạnh, nhưng vẫn bị một số loại nấm bệnh như: rớt lá chân, thối ngọn ( nhất là những vườn thiếu độ thông thoáng trong mùa mưa), nhện đỏ… Vì thế cần phun thuốc ngừa nấm carbendazim, alliet… và các loại thuốc diệt trừ nhện đỏ, rệp sáp 1 tháng 1 lần

  7. Xử lý ra hoa đối với lan sóc lào (Aerides multiflora):

  Đuôi cáo thường ra hoa vào đầu mùa mưa (Miền Nam) sau một thời gian dài chịu khô hạn vì thế để cây ra hoa thì ta nên chọn ra những cây to khoẻ, đủ sức ra hoa, khi mùa mưa miền Nam vừa dứt thì ta phun 6-30-30 4 lần mỗi lần cách nhau 1 tuần, giảm nước tưới từ từ từ 1 ngày 1 lần sang 2 ngày 1 lần rồi xa dần khoảng cách tưới rồi ngưng tưới nước hăn treo nơi thoáng, mát, có chút nắng sáng nhẹ để kích thích hình thành nụ. Cứ treo cây đến khi nào những cơn mưa đầu mùa quan sát khi nào thấy cây nhú vòi bông thì tưới nước và kích rễ trở lại, tưới 20-20-20 3 lần mỗi lần cách nhau 1 tuần để cây ra hoa đạt hơn.

   Hoa lan Sóc Lào (Đuôi Cáo, Aerides multiflora) 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Ảnh Hoa Phong Lan Cattleya Gấu Mèo (Lc White Spark)
 • Một Số Lý Do Nên Trồng Mini Dendrobium
 • Lí Do Khiến Lan Dã Hạc (Dendrobium Anosmum) Không Ra Hoa?
 • Ánh Sáng Cho Lan Cattleya
 • Cách Sử Dụng Phân Growmore Orchid 20-20-20 Cho Lan
 • Cách Nhận Biết Lan Sóc Lào Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chăm Sóc Hoa Lan Hồ Điệp Và 3 Điều Lưu Ý Bạn Cần Biết
 • Lan Hồ Điệp Giá Sỉ Tại Vườn Hà Nội Những Dịp Cuối Năm
 • Chậu Lan Hồ Điệp May Mắn Bình An
 • Các Cách Nhân Giống Lan Hồ Điệp
 • Lan Hồ Điệp Tím Apollo Phân Phối Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Lan sóc lào có tên tiếng Anh là Aerides multiflora, là một loại lan thuộc chi giáng hương có nhiều hoa. Đúng như tên tiếng Anh của nó: Aerides là chi giáng hương, multiflora viết tắt của Mutli-flowered: nhiều hoa.

  Trên Wikipedia tôi thấy có một bài viết về lan giáng hương nhiều hoa nhưng lại ghi là đuôi cáo nhiều hoa, tôi đã sửa lại để mọi người thống nhất cái tên. Cũng có lẽ người viết bài này chưa am hiểu lắm về lan sóc lào. Và cũng có lẽ vẫn còn nhiều người nhầm lẫn lan sóc lào với các loại lan khác có hình thái thân lá và hoa tương đối giống. Về bài viết lan sóc lào trên wikipedia, tôi sẽ dành thời gian để viết một bài mới chi tiết hơn để mọi người hiểu rõ nhất.

  Kể từ nay trở đi, tôi đề nghị mọi người chỉ dùng tên khoa học Aerides multiflora hoặc tên Việt Nam là Sóc lào mà thôi. Sự thống nhất về tên gọi sẽ giúp nhiều người dễ dàng nhận biết và phân biệt chúng một cách dễ dàng nhất. Nhiều người bán lan còn dùng cái tên cáo đỏ để đặt cho sóc lào, lạ thật ??

  Lan sóc lào là loại lan sống ở nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam,… Tại sao mọi người lại gọi là sóc lào? Có lẽ nó được phát hiện lần đầu ở Lào chăng? Chứ đâu phải mỗi Lào mới có đâu, ở Việt Nam khu vực Tây nguyên, Bình Phước,.. hoặc vùng Tây Bắc vẫn có rất nhiều.

  Nhận biết lan sóc lào qua đặc điểm thân lá

  Lan sóc lào có thân thẳng đứng hướng lên trên. Hai bên lá mọc xếp và đối xứng với nhau, lá hơi ngả vàng, có cây tim tím chứ không xanh ngắt. Lá sóc lào cực dày, khép khép hình chữ V chứ không mở phẳng ra như các loại lan khác. Lá chúng xếp khít với nhau và tỏa ra hai bên. Các lá hơi cong về hai bên một chút chứ không cong vòm như lá hải yến.

  Mặc dù thuộc chi giáng hương nhưng sóc lào có bộ rễ không mấy phát triển nếu như mới trồng. Trải qua khoảng thời gian từ năm 2 trở lên tại vườn thì lan sóc lào mới bắt đầu quen và phát triển bộ rễ hơn. Khi đảm bảo tiểu khí hậu vườn nhà tốt thì chắc chắn sẽ trồng tốt mà thôi. Trước đây tôi cứ nghĩ lan sóc lào khó trồng nhưng thực tế thì cũng không khó lắm, sóc lào mặc dù chịu được nắng nhưng khi về vườn bạn phải đáp ứng chúng đủ ẩm, gốc thoáng, chậu cây cố định và cường độ sáng khoảng 60%.

  Sóc lào nhận biết qua mặt hoa

  Sóc lào có những chùm hoa đẹp, dài thướt tha và cực kì sai hoa. Chính đặc điểm này đã làm nên cái tên Aerides multiflora của nó. Sóc lào có chùm hoa dài, các bông hoa san sát nhau xếp khít tạo thành một chiếc đuôi sóc khá giống với sóc ta. Sóc lào có cuống hoa nhỏ, các bông to xếp khít nhau che đi phần cuống nhìn rất thẩm mỹ.

  Tuy nhiên, sóc lào có sự pha trộn màu đẹp hơn với màu tím là chủ đạo. Lưỡi hoa xòe rộng hơn và tím hơn, chính vì thế làm cho bông có phần tím đậm hơn cả sóc ta, đuôi cáo và nghinh xuân. Hai mắt màu trắng hoặc vàng nhạt chứ không nổi bật như đuôi chồn.

  Lan sóc lào cho chùm bông mang sắc tím nhất trong các loại lan như đuôi cáo, chồn, đai châu. Chính vì thế, lan sóc lào được rất nhiều người ưa chuộng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khách Sạn Hải Âu Quy Nhơn
 • Sĩ Quan Tàu Viễn Dương Mê Trồng Dưa Lưới Nhật
 • Hải Yến Hồng,hải Yến Nuôi Thuần, Rhyn.coelestis Semi Pink Đẹp Nhất
 • Thằn Lằn 2 Đầu ‘độc Nhất Vô Nhị’ Mới Ra Đời Tại Anh
 • #9 Loài Lan Hài Chịu Nóng Thích Hợp Cho Bạn Chinh Phục
 • Tin tức online tv