Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao # Top 8 Trend | Inkndrinkmarkers.com

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao mới nhất trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

array(), array(), array() ), ), HelpHelper::$helpers = NULL HelpHelper::$base = “” HelpHelper::$webroot = “/” HelpHelper::$theme = NULL HelpHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HelpHelper::$params = array HelpHelper::$action = “view” HelpHelper::$plugin = NULL HelpHelper::$data = NULL HelpHelper::$namedArgs = NULL HelpHelper::$argSeparator = NULL HelpHelper::$validationErrors = NULL HelpHelper::$tags = array HelpHelper::$__tainted = NULL HelpHelper::$__cleaned = NULL, JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = “” JavascriptHelper::$webroot = “/” JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = “view” JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL, TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = “” TimeHelper::$webroot = “/” TimeHelper::$theme = NULL TimeHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = “view” TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL, JqueryEngineHelper::$_optionMap = array JqueryEngineHelper::$_callbackArguments = array JqueryEngineHelper::$jQueryObject = “$” JqueryEngineHelper::$useNative = true JqueryEngineHelper::$selection = NULL JqueryEngineHelper::$bufferedMethods = array JqueryEngineHelper::$helpers = NULL JqueryEngineHelper::$base = “” JqueryEngineHelper::$webroot = “/” JqueryEngineHelper::$theme = NULL JqueryEngineHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JqueryEngineHelper::$params = array JqueryEngineHelper::$action = “view” JqueryEngineHelper::$plugin = NULL JqueryEngineHelper::$data = NULL JqueryEngineHelper::$namedArgs = NULL JqueryEngineHelper::$argSeparator = NULL JqueryEngineHelper::$validationErrors = NULL JqueryEngineHelper::$tags = array JqueryEngineHelper::$__tainted = NULL JqueryEngineHelper::$__cleaned = NULL, JsHelper::$bufferScripts = true JsHelper::$helpers = array JsHelper::$__jsVars = array JsHelper::$__bufferedScripts = array JsHelper::$__engineName = “JqueryEngine” JsHelper::$setVariable = “app” JsHelper::$base = “” JsHelper::$webroot = “/” JsHelper::$theme = NULL JsHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JsHelper::$params = array JsHelper::$action = “view” JsHelper::$plugin = NULL JsHelper::$data = NULL JsHelper::$namedArgs = NULL JsHelper::$argSeparator = NULL JsHelper::$validationErrors = NULL JsHelper::$tags = array JsHelper::$__tainted = NULL JsHelper::$__cleaned = NULL JsHelper::$Html = HtmlHelper object JsHelper::$Form = FormHelper object JsHelper::$JqueryEngine = JqueryEngineHelper object, TextHelper::$helpers = NULL TextHelper::$base = “” TextHelper::$webroot = “/” TextHelper::$theme = NULL TextHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TextHelper::$params = array TextHelper::$action = “view” TextHelper::$plugin = NULL TextHelper::$data = NULL TextHelper::$namedArgs = NULL TextHelper::$argSeparator = NULL TextHelper::$validationErrors = NULL TextHelper::$tags = array TextHelper::$__tainted = NULL TextHelper::$__cleaned = NULL, SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = “0a725a573dfb2ac5d0ebee4c7cd0647b” SessionHelper::$path = “/” SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = “medium” SessionHelper::$time = 1632069045 SessionHelper::$sessionTime = 1632081045 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = “” SessionHelper::$webroot = “/” SessionHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = “view” SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$_lastAction = “” FormHelper::$base = “” FormHelper::$webroot = “/” FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” FormHelper::$params = array FormHelper::$action = “view” FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = “” HtmlHelper::$webroot = “/” HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = “view” HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL ) $loadHelpers = false $cached = false $loadedHelpers = array() $list_other = array( array( ), array( ), array( ) ) $views = array( “, “, ) ) $help = HelpHelper HelpHelper::$helpers = NULL HelpHelper::$base = “” HelpHelper::$webroot = “/” HelpHelper::$theme = NULL HelpHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HelpHelper::$params = array HelpHelper::$action = “view” HelpHelper::$plugin = NULL HelpHelper::$data = NULL HelpHelper::$namedArgs = NULL HelpHelper::$argSeparator = NULL HelpHelper::$validationErrors = NULL HelpHelper::$tags = array HelpHelper::$__tainted = NULL HelpHelper::$__cleaned = NULL $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = “” JavascriptHelper::$webroot = “/” JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = “view” JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = “” TimeHelper::$webroot = “/” TimeHelper::$theme = NULL TimeHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = “view” TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL $jqueryEngine = JqueryEngineHelper JqueryEngineHelper::$_optionMap = array JqueryEngineHelper::$_callbackArguments = array JqueryEngineHelper::$jQueryObject = “$” JqueryEngineHelper::$useNative = true JqueryEngineHelper::$selection = NULL JqueryEngineHelper::$bufferedMethods = array JqueryEngineHelper::$helpers = NULL JqueryEngineHelper::$base = “” JqueryEngineHelper::$webroot = “/” JqueryEngineHelper::$theme = NULL JqueryEngineHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JqueryEngineHelper::$params = array JqueryEngineHelper::$action = “view” JqueryEngineHelper::$plugin = NULL JqueryEngineHelper::$data = NULL JqueryEngineHelper::$namedArgs = NULL JqueryEngineHelper::$argSeparator = NULL JqueryEngineHelper::$validationErrors = NULL JqueryEngineHelper::$tags = array JqueryEngineHelper::$__tainted = NULL JqueryEngineHelper::$__cleaned = NULL $js = JsHelper JsHelper::$bufferScripts = true JsHelper::$helpers = array JsHelper::$__jsVars = array JsHelper::$__bufferedScripts = array JsHelper::$__engineName = “JqueryEngine” JsHelper::$setVariable = “app” JsHelper::$base = “” JsHelper::$webroot = “/” JsHelper::$theme = NULL JsHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JsHelper::$params = array JsHelper::$action = “view” JsHelper::$plugin = NULL JsHelper::$data = NULL JsHelper::$namedArgs = NULL JsHelper::$argSeparator = NULL JsHelper::$validationErrors = NULL JsHelper::$tags = array JsHelper::$__tainted = NULL JsHelper::$__cleaned = NULL JsHelper::$Html = HtmlHelper object JsHelper::$Form = FormHelper object JsHelper::$JqueryEngine = JqueryEngineHelper object $text = TextHelper TextHelper::$helpers = NULL TextHelper::$base = “” TextHelper::$webroot = “/” TextHelper::$theme = NULL TextHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TextHelper::$params = array TextHelper::$action = “view” TextHelper::$plugin = NULL TextHelper::$data = NULL TextHelper::$namedArgs = NULL TextHelper::$argSeparator = NULL TextHelper::$validationErrors = NULL TextHelper::$tags = array TextHelper::$__tainted = NULL TextHelper::$__cleaned = NULL $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = “0a725a573dfb2ac5d0ebee4c7cd0647b” SessionHelper::$path = “/” SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = “medium” SessionHelper::$time = 1632069045 SessionHelper::$sessionTime = 1632081045 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = “” SessionHelper::$webroot = “/” SessionHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = “view” SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$_lastAction = “” FormHelper::$base = “” FormHelper::$webroot = “/” FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” FormHelper::$params = array FormHelper::$action = “view” FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = “” HtmlHelper::$webroot = “/” HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = “view” HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL $setting = array( array( ) ) $settings = array( “, “, ) )

include - APP/views/elements/header_top.ctp, line 27 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 397 include - APP/views/layouts/home.ctp, line 10 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 494 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 440 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 909 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 207 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 171 [main] - APP/webroot/index.php, line 83

Gợi Ý 4 Loại Phân Bón Hữu Cơ Cho Cây Rau Muống Mang Đến Hiệu Quả Cao

Công dụng của việc bón phân hữu cơ cho cây rau muống

Tình trạng rau muống hiện nay còn còi cọc, lá vàng úa khiến giá thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để khắc phục được điều đó thì AgriViet đã tìm hiểu từ các chuyên gia hàng đầu nông nghiệp và đã tìm ra được rất nhiều giải pháp hữu hiệu. Nhưng có lẽ giải pháp mà AgriViet hôm nay muốn chia sẻ với quý bà con chính là việc bón phân hữu cơ.

Bình thường thì chắc hẳn ai cũng biết tầm quan trọng của việc dùng phân vô cơ nhưng ít ai để ý tới việc sử dụng phân hữu cơ kết hợp cùng cũng rất quan trọng. Bón phân hữu cơ cho cây rau muống sẽ mang đến khả năng cải tạo đất trồng trở nên màu mỡ. Còn cây trồng thì có bộ rễ cứng chắc tránh thời tiết mưa gió hay các mầm bệnh gây ảnh hưởng tới.

Gợi ý 4 loại phân bón hữu cơ cho cây rau muống mang đến hiệu quả cao

Phân bón chuyên dùng cho rau muống – PBR003

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts):………………………..16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh):………………..16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh):…………………..8%

Các vi lượng khác……………………………..13%

Công dụng:

Sản phẩm phân bón PBR003 được đánh giá là chuyên dùng cho rau với công nghệ từ Nhật Bản cùng kết hợp với Việt Nam cho ra sản phẩm. Từ những thành phần của phân bón mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy lượng cung cấp trung, vi lượng khá nổi trội, nhờ đó mà khi dùng sản phẩm thì đất trồng sẽ được cải tạo, tơi xốp, màu mỡ hơn. Ngoài ra, cũng làm cho bộ rễ của cây rau muống được phát triển mạnh mẽ, giúp cây tránh được nhiều mầm bệnh ha thồi tiết bên ngoài tác dụng.

Phân hữu cơ TRIMIX-BIO dùng cho rau muống

Thành phần: Công dụng:

Sản phẩm phân bón hữu cơ TRIMIX-BIO được tạo ra với đậm đặc phân bón qua quá trình ủ hoai chứa hàm lượng hữu cơ cao, giàu acid humic giúp cải thiện độ màu mỡ của đất trồng. Ngoài ra, nhờ lượng lớn các vi lượng có ích nên cấu trúc đất được cải thiện và còn làm tăng khả năng giữ nước, điều hòa độ ẩm và giữ ẩm cho đất giúp cây phát triển ổn định.

Bón phân PHÂN HỮU CƠ VI SINH thúc đẩy phát triển của rau muống

Thành phần: Phân dê, bột đậu nành, phân trùn quế, mùn cây cọ, men vi sinh.

Công dụng:

Với những thành phần trên, sản phẩm phân hữu cơ vi sinh này đã mang đến nhiều công dụng mới lạ cho cây rau muống. Ngoài việc cung cấp cho môi trường đất màu mỡ, tơi xốp thì sản phẩm còn hỗ trợ ra rễ, ra trồi, lá xanh, kháng được bệnh vàng lá, thối rễ ở cây rau muống. Từ đó mang đến năng suất cũng như chất lượng được đảm bảo tối ưu nhất.

Phân bón hữu cơ NTT giúp rau muống sinh trưởng nhanh

Thành phần:

Chủng Bacillus subtillis

Chủng Azotobacter sp

Chủng Trichoderma sp

Chủng Pseudomonas sp

Xạ khuẩn Steptotococcus sp

Chủng Metazium sp, Beauveria sp

Công dụng:

Từ những thành phần trên được các nhà chuyên gia đến từ trung tâm nghiên cứu khoa học Lebio – Nhật Bản, sản phẩm phân bón hữu cơ NTT đã mang lại rất nhiều tác dụng hữu hiệu cho cây rau muống:

Với thành phần vi sinh do được lên men từ nấm, dạ đã giúp phân giải các chất đạm thành aixit amin giúp cho cây rau muống được dễ dàng hấp thu.

Chủng Azotobacter sp, đây là vi khuẩn cố định nitơ sống tự do trong đất có khả năng tổng hợp các chất đạm hay protein cho cây trồng hiệu quả.

Sản phẩm còn chứa hàm lượng nấm Trichoderma cao, mang đến khả năng phân hủy các xác hữu cơ hay động vật trong đất diễn ra nhanh giúp cây hấp thu tốt.

Ngoài ra, sản phẩm còn một số hoạt chất khác giúp cho cây rau muống được đảm bảo một bộ rễ chắc khỏe, tránh mầm bệnh hại.

Những lưu ý khi chăm sóc cho cây rau muống

Tưới nước: Rau muống rất dễ sống và mọc nhanh, loại rau trồng này ít sâu bệnh nên không đòi hỏi phải chăm sóc nhiều. Chỉ cần thường xuyên tưới nhiều nước cho rau, đặc biệt là vào mùa khô nắng, rau muống ưa mọc ở đất lầy lội nên không cần sợ tưới nhiều nước khiến rau bị ngập úng như những loại rau khác. Tuy nhiều vào mùa mưa to thì nên che phủ cho rau để hạn chế nước mưa làm dập nát và hư thối rau.

Bón phân: Trồng rau muống cũng không cần phải bón phân thường xuyên, chỉ cần bổ sung phân đạm, lân và urê để giúp rau muống phát triển tốt. Ở giai đoạn rau muống con có từ 3 – 4 lá thì thường có hiện tượng lá nhạt màu hay bị vàng lá, vấn đề này là do thiếu đạm và rễ chưa phát triển, vì vậy bạn cần bón phân cho rau bằng cách pha một lượng phân lân và urê rồi tưới đều trên rau muống vào buổi chiều mát vào buổi sáng hôm sau cần tưới xả lại

Mua Gợi ý 4 loại phân bón hữu cơ cho cây rau muống mang đến hiệu quả cao ở đâu?

Bạn có thể đặt mua Gợi ý 4 loại phân bón hữu cơ cho cây rau muống mang đến hiệu quả cao ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc gần hoặc tiện nhất. Ngoài ra, nếu bạn không có thời gian ra ngoài thì cũng có thể yên tâm đặt mua online tại các website bán vật tư nông nghiệp uy tín của Agriviet như agriviet.org/shop

Như vậy, Agriviet đã giới thiệu những thông tin tổng quan về 4 loại phân bón hữu cơ cho cây rau muống, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc có được những kiến thức hữu ích để chăm sóc cây đạt chất lượng tốt nhất và mang lại năng suất cao cho mỗi vụ mùa. Muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về nông nghiệp khác thì bạn có thể tham khảo tại website agriviet.org.

Tổng Hợp 5 Loại Phân Bón Hữu Cơ Cho Rau Cải Hiệu Quả Cao

Phân hữu cơ có vai trò quan trọng như thế nào đối với sứ sinh trưởng của rau cải

Phân hữu cơ có vai trò quan trọng như thế nào đối với sứ sinh trưởng của rau cải

Trồng rau xanh hữu cơ đang là xu hướng của nền nông nghiệp ngày nay. Rất nhiều bà con canh tác rau cải đã chuyển từ sử dụng phân vô cơ sang dùng phân hữu cơ để tăng tính kinh tế cho cây rau nhà mình do rau hữu cơ có giá thành cao hơn rau trồng truyền thống bình thường.

Phân bón hữu cơ bón cho rau cải giúp hạt nảy mầm nhanh, cây cải mau bén rễ, sinh trưởng và phát triển tươi tốt; hạn chế bị sâu hại cắn phá hay nhiễm bệnh từ vi khuẩn, virus. Không những thế, phân hữu cơ còn giúp cải tạo đất trồng, giảm thiểu chi phí tiêu tốn cho việc bón phân hay sử dụng thuốc BVTV.

Gợi ý 5 loại phân bón hữu cơ cho rau cải hiệu quả cao

Phân ủ chuồng thích hợp cho cây rau cải- Phân gà

Phân gà có nguồn gốc từ chất thải của gà, xác bã thực vật. Có thể bổ sung loại chế phẩm vi sinh đặc biệt để phân mau hoai mục, tránh được sự sinh sôi của nhiều loại nấm hay virus gây hại cho người sử dụng và cây trồng.

Ưu điểm:

Tiết kiệm chi phí do tận dụng được phân gà tự nuôi hoặc nguồn nguyên liệu nhập vào giá rẻ.

Ủ phân khi có thời gian nhàn rỗi giữa các vụ mùa hoặc ở giai đoạn cây trồng không phải chăm sóc nhiều.

Nhược điểm:

Phân gà có mùi hôi khó chịu ngay cả khi đã hoai mục.

Phân gà sẽ là nguồn lây nhiễm vi sinh vật cho cây đậu cô ve và người trồng nếu không được ủ đủ thời gian, phân chưa hoai mục.

Bà con cũng nên chú ý bón phân gà ở lượng vừa phải tránh kìm hãm sự phát triển của đậu cô ve do phân gà thường có tính “nóng”.

Bón phân trùn quế cho cây rau cải

Phân trùn quế là gì? Phân trùn quế (phân trùn đỏ) là chất thải thu được sau khi con trùn quế ăn chất hữu cơ. Đây là loại phân thiên nhiên có hàm lượng dinh dưỡng rất cao được sử dụng ở nhiều ruộng cải trên cả nước.

Ưu điểm của phân trùn quế:

Phân trùn quế được khuyến khích dùng trong nông nghiệp hữu cơ bởi tính hiệu quả và tính an toàn của phân

Phân cung cấp đầy đủ các nguyên tố cần thiết trong sự phát triển của cần tây như đạm, lân, kali, canxi, magie,…

Chất mùn có trong phân có khả năng loại trừ được những độc tố, nấm hại, vi khuẩn, giúp đẩy lùi nhiều loại bệnh hại ở rau cải.

Phân trùn giúp tăng khả năng giữ nước ở đất, làm đất tơi xốp, giữ ẩm lâu

Nhược điểm: Do giá thành hơi cao làm hạn chế sự phổ biến của phân đến với nhiều vườn trồng rau nói chung và vườn rau cải nói riêng.

Glucos K bón cho cây rau cải nhanh lớn

Phân bón sinh học Glucos K được sử dụng cho cây rau màu ở giai đoạn cây phát triển mạnh, sắp thu hoạch.

Thành phần: Axit amin: 3; M:3; K2O: 12

Công dụng:

Glucos K là công thức kết hợp giữa phophoryl hóa và kali Thiosulfate giúp tăng cường hoạt động quang hợp và chuyển hóa năng lượng. Làm tăng chuyển hóa các loại đường giúp cây cải có vị ngọt tự nhiên, thân cây giòn, cứng cáp và có màu xanh óng.

Glucos K cũng giúp cải thiện tình trạng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng và bạc màu.

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 15-30ml/bình 16 lít; hoặc 200-400 ml/phuy 200 lít nước. Bón khoảng 0,5-1 lít/ha.

Lưu ý: Để phân tránh xa tầm tay trẻ em, nguồn thực phẩm và nguồn nước.

Nơi sản xuất: Công ty TNHH Thôn Trang Vàng

MINORU-KUN sử dụng cho cây rau cải

MINORU-KUN được mệnh danh là phân nở gà hàng đầu Nhật Bản

Thành phần: C hữu cơ: 26; HC ts: 58.25; Nts:4.02; P2O5 ts: 3.12; P2O5 hh: 2.01; K2Ohh: 2.3; CaO: 10.07; MgO: 0.74

Công dụng:

Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cây trồng nhờ 3 nguyên tố đa lượng NPK.

MINORU-KUN là

dinh dưỡng dễ hấp thụ. Thành phần trung lượng có trong phân sẽ giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các vi khuẩn gây hại, tăng khả năng chống chịu lạnh, hạn hán; giúp cho cây phát triển nhanh và mạnh hơn ở tất cả các thời kỳ sinh trưởng.

Hàm lượng hữu cơ cao không chứa tạp chất,

MINORU-KUN giúp đất trồng rau cải thêm phì nhiêu, tơi ẩm, ổn định pH và tăng khối lượng vi sinh vật có lợi trong đất.

Cách dùng: Bón lót 90 -100 kg/1000m2.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập khẩu Bình Phú

Cải phát triển mạnh nhờ RAPID RAISER

RAPID RAISER được sản xuất dưới dạng viên nén chất lượng cao. Sử dụng phân với đa dạng các loại cây trồng như: cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lương thực,…

Thành phần: Hữu cơ: 40; N: 4; P2O5: 3 K2O: 2

Tác dụng:

RAPID RAISER cung cấp hàm lượng hữu cơ lên đến 40% cùng với các thành phần thiết yếu như đạm, lân, kali cho cây rau cải sinh trưởng nhanh, khỏe, cứng cáp.

Phân hữu cơ RAPID RAISER kích thích hệ sinh vật phát triển, tăng sự thông thoáng cho đất, hỗ trợ rễ cây vươn rộng để hút chất dinh dưỡng đi nuôi cây. RAPID RAISER không gây ô nhiễm môi trường, không mầm bệnh và đặc biệt không gây cháy lá rau cải.

Nhà sản xuất: DNTN TM Đức Việt

Lưu ý khi bón phân hữu cơ cho cây rau cải

Để tránh lây truyền mầm bệnh, bà con không nên bón phân ủ chuồng truyền thống chưa hoai mục cho cây cải

Các loại phân ủ chỉ được khuyến khích bón vào giai đoạn trước khi trồng để mang lại hiệu quả cao.

Sau khi bón phân hữu cơ nên tưới nước để phân ngấm đều xuống đất cho rễ cải dễ dàng hấp thu

Địa điểm mua phân bón hữu cơ cho rau cải uy tín

Bạn đọc có thể đặt mua 5 loại phân bón hữu cơ cho rau cải hiệu quả cao nên dùng trực tiếp ở các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp hoặc các cửa hàng vật tư nông nghiệp gần hoặc tiện nhất. Bạn cũng có thể đặt mua thuốc online tại các website bán vật tư nông nghiệp uy tín như agriviet.org/shop

Như vậy, Agriviet đã giới thiệu những thông tin 5 loại phân bón hữu cơ cho rau cải hiệu quả cao, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bà con có được những kiến thức hữu ích để chăm sóc cây đạt chất lượng tốt nhất và mang lại năng suất cao cho mỗi vụ mùa.

Nông Dân Trồng Rau Sạch Hữu Cơ Mang Lại Hiệu Quả Kinh Tế

(GLO)- Chuyển đổi cây trồng theo hướng bền vững, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao đó là một trong những hướng đi mới được rất nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai đang thực hiện trong thời gian qua. Điển hình như mô hình trồng rau sạch hữu cơ trong vườn tiêu bị bệnh chết của ông Trần Nghĩa, thôn 3, xã Ia Hlốp thời gian qua mang lại một nguồn thu nhập ổn định.

Nhận thấy trong thời gian gần đây mặc dù giá cả từ sản phẩm rau sạch có cao hơn các sản phẩm thông thường, nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Bên cạnh đó, việc trồng rau sạch hữu cơ còn mang lại nguồn thu nhập và tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều hộ nông dân. Hướng tới việc tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm rau sạch của gia đình, sau bao suy nghĩ, đắn đo tìm cây trồng gì để thay thế cho diện tích đất trồng hồ tiêu bị bệnh chết. Sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu kiến thức từ sách báo, truyền hình kết hợp những chuyến đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình trồng rau sạch đã thành công trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đầu tháng 6-2017, ông Trần Nghĩa, thôn 3, xã Ia Hlốp đã mạnh dạn cày xới 5.000 m 2 đất đầu tư làm hệ thống nước tưới nhỏ giọt, mua sắm vật tư đầu vào, hạt giống… tiến hành trồng các loại rau màu như: mướp đắng, dưa leo, đậu cô ve, bí, bầu canh… Qua hơn 7 tháng vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tích lũy kỹ thuật cũng như tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, đến nay vườn rau của gia đình ông đã cho thu hoạch với sản lượng cao, được nhiều người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh biết đến và tin tưởng sử dụng sản phẩm rau sạch của gia đình ông. Ông Nghĩa-thôn 3 xã Ia Hlốp chia sẻ: “Trong quá trình trồng tiêu, thì tiêu chết; tôi cũng đi tìm hiểu mô hình trồng rau sạch áp dụng phương pháp lấy ngắn, nuôi dài để có thu nhập cho gia đình, từ tháng 6 đến bây giờ tôi có thu nhập hàng ngày. Quá trình thử nghiệm tôi thấy có hiệu quả nên tôi trồng tiếp”.

Cũng theo ông Nghĩa, để trồng các loại rau màu trong vườn cây hồ tiêu đã bị chết cũng không quá khó, quan trọng nhất là khâu cày bừa, xới cho đất tơi xốp và tiến hành bón vôi để khử độ chua của đất. Đến ngày xuống giống bón lót phân chuồng đã ủ hoai mục trước đó và gieo hạt. Bên cạnh đó tùy theo từng loại rau màu mà có kỹ thuật lên luống có độ cao, rộng khác nhau để phù hợp với sự sinh trưởng của cây trồng nhất là tạo điều kiện cho rễ phát triển tốt, đất được thoát nước và khâu chăm sóc được dễ dàng hơn. Ông Nghĩa cho biết thêm: “Về kỹ thuật trồng với lại bón phân tôi dùng bánh dầu đậu nành ngâm tôi tưới, với một số loại vi sinh hưu cơ, phân dê đã ủ và đảo đất tôi trồng. quá trình một thời gian khi cây sinh trưởng tôi chỉ dùng phân vi lượng sinh học để bón, để xua đuổi côn trùng tôi dùng nước ớt ngâm với tỏi, gừng, rượu phun đuổi; một thời gian tôi thấy rất hiệu quả, tôi vẫn làm tiếp cách xử lý phun thuốc, còn không dùng thuốc sâu. Hiện nay mô hình của tôi trồng nhiều loại rau, củ, quả, mỗi tháng bán ra thị trường khoảng 2 tấn giá bán tùy thuộc vào thị trường nếu cao thì thu được 20 triệu đồng còn thấp thì được 15 triệu đồng; thị trường tiêu thụ hiện nay vẫn nhập tại huyện Chư Sê, còn khi thu nhiều tôi xuất đi TP. Hồ Chí Minh”.

Ngoài việc đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh phun tưới các chế phẩm sinh học tự chế, người trồng rau còn sử dụng bẫy bắt côn trùng, đảm bảo an toàn cho vườn rau. Chia sẻ cơ duyên trồng mô hình rau sạch, ông Trần Nghĩa luôn mong muốn giúp mọi người khỏe cả thể chất lẫn tinh thần nhờ có rau sạch, an toàn. Với phương châm: “Ngon chưa đủ, phải sạch mới ăn”.

Bên cạnh việc chú trọng trồng các loại rau màu ngắn ngày cho năng suất cao như: dưa leo, đậu cô ve… ông Nghĩa còn tận dụng những trụ tiêu để làm giàn trồng thêm cây chanh dây leo vừa có thêm một nguồn thu nhập lại vừa che mát cho vườn rau. Ngoài ra ông còn tự tìm tòi học hỏi kỹ thuật ươm cây giống nhằm phục vụ cho quá trình phát triển vườn rau, củ qủa đa dạng hơn, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm giá thành sản phẩm. Hiện nay sản phẩm rau sạch của ông bán ra được thị trường rất ưa chuộng các thương lái đến tận vườn để thu mua. Trung bình một tháng gia đình ông Nghĩa bán được trên 2 tấn rau quả các loại, trừ các khoản chi phí cũng lãi trên 10 triệu đồng/tháng. Ông Nghĩa cho biết thêm sẽ đầu tư mở rộng diện tích trồng rau sạch lên 8 sào để tăng sản lượng cung cấp cho thị trường, nhất là nhu cầu rau sạch tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nói về mô hình trồng rau sạch của Trần Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hộ-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hlốp cho biết: “Ông Trần Nghĩa là hội viên nông dân cần cù sáng tạo, sản xuất giỏi… Vừa qua gia đình ông nghĩa đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng tiêu sang trồng rau an toàn, đưa vào trồng các loại rau, mướp đắng, cải ngọt, cà chua, ớt… nói chung là đủ loại, qua trao đổi thì ông cho biết tất cả đều sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học tự chế để chăm sóc và xua đuổi côn trùng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tới đây, Hội Nông dân xã sẽ giới thiệu cho anh một công ty về sinh học và phân vi sinh hữu cơ để giúp ông làm đạt hiệu quả hơn. Ông Nghĩa là một nông dân biết phát huy diện tích đất của mình làm ra sản phẩm tăng thu nhập và tạo việc làm cho gia đình và người dân. Thưa với bà con, nếu mô hình này tiếp tục duy trì và phát triển mang lại hiệu quả kinh tế thì Hội sẽ làm các thủ tục báo cáo Đảng ủy, UBND xã Ia Hlốp xem xét tạo điều kiện để xã có được thương hiệu sản phẩm rau an toàn”.

Với hiệu quả từ mô hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ của gia đình ông Nghĩa, thôn 3, xã Ia Hlốp. Hy vọng rằng trong thời gian tới đây sẽ là một trong những mô hình hay được nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê đến tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện trồng rau sạch để giúp cho người tiêu dùng có một sản phẩm sạch cho mỗi bữa ăn hàng ngày. Đồng thời qua đó góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả bài toán việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bạn đang xem bài viết Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!